PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NAWOJOWEJ PODCZAS PANDEMII

Na podstawie :

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

1. Rodzic/ opiekun prawny w drodze do/ z Przedszkola musi mieć założoną maseczkę ochronną.
2. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z przedszkola.
3. W miarę możliwości, należy zapewnić, aby przyprowadzała dziecko codziennie ta sama osoba.
4. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 metra.
5. Przed wejściem do przedszkola, dziecko będzie poddane procedurze badania temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 stopni C) nie będzie możliwości wejścia do przedszkola.
6. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
7. Jeżeli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych oraz nie ma temperatury powyżej 37,5 stopni C, rodzic zdejmuje dziecku osłonę z nosa i ust. Maseczkę dziecka, rodzic zabiera ze sobą.
8. Maseczka dziecka nie zostaje na terenie placówki.
9. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko może wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (Szatnia) z zachowaniem odstępów 1,5 m oraz wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz odstępów 1,5 m od innych rodziców i dzieci, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcja rąk).
10. Dziecko przekazywane jest w holu osobie wyznaczonej, która zaprowadza dziecko do Sali.
11. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu dziecka do/ z placówki zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki)
12. Po każdym odbiorze dziecka, opiekunka dezynfekuje sobie ręce. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do Sali.
13. Dzieci nie wnoszą do placówki żadnych zabawek, pluszaków, jedzenia i picia.
14. Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
15. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
16. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola
17. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 9:00.
W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NAWOJOWEJ PODCZAS PANDEMII

1. Dziecko odbierane jest przez Rodzica/opiekuna prawnego przed wejściem do budynku.
2. W miarę możliwości, należy zapewnić, aby odbierała dziecko codziennie ta sama osoba.
3. Rodzic zgłasza dyżurującemu pracownikowi Przedszkola chęć odebrania dziecka i oczekuje przed wejściem do przedszkola na przyprowadzenie dziecka przez pracownika. Rodzic/opiekun prawny czeka na dziecko przed drzwiami placówki.
4. W przypadku braku pracownika w holu przedszkola, Rodzic nie wchodzi do placówki poza przestrzeń wspólną, lecz powiadamia telefonicznie Nauczyciela o chęci odebrania dziecka.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zachowują dystans 1,5 metra między personelem oraz innymi dziećmi i innymi rodzicami.
6. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik, odbiera dziecko z grupy, następnie kieruje się z nim do szatni gdzie dziecko ubiera obuwie i odzież wierzchnią.
7. Pracownik przedszkola wyprowadza dziecko z szatni i przekazuje je rodzicowi/ opiekunowi prawnemu czekającemu w holu lub przed wejściem do Przedszkola.
8. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica/opiekuna prawnego, dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia.
9. Rodzic/opiekun prawny zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą nos i usta w drodze z przedszkola do domu.
W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.