Nasz program:

• zapoznanie z wyglądem własnej sali i i mionami dzieci
• poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania
• zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk
• nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem
• nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie
• kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek
• wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce
• zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych
• zachęcanie do samodzielności
• zwracanie uwagi na nieoddalanie się od nauczyciela
• zachęcanie do dzielenia się zabawkami i wspólnych zabaw
• wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami
• wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków, itp.
• zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
• wdrażanie do bezpiecznej zabawy
• utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek
• zachęcanie do wspólnych zabaw
• wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
• nabywanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się
• zachęcanie do kolorowania obrazka
• zwracanie się o pomoc do nauczyciela w przypadku trudności
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• zachęcanie do wykonywania poleceń słownych
• rozwijanie zainteresowań rysowaniem
• nazywanie części ciała
• nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji
• kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodzicami przeżyciami z przedszkola
• rozwijanie zainteresowań książkami
• wyszukiwane obrazków o określonej tematyce
• rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych
• rozumienie konieczności przestrzegania zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych
• zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabawy
• utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych
• rozróżnianie uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy)
• wdrażanie do właściwego zachowania się w czasie zabawy
• rozwijanie percepcji słuchowej
• poszerzanie wiadomości nt. różnych pojazdów
• wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela
• rozwijanie percepcji słuchowej
• wdrażanie do czynnego udziału w zabawie
• wdrażanie do bezpiecznych zachowań
• rozwijanie zainteresowań konstruowaniem klocków
• wdrażanie do zachowania ładu i porządku
• wzbogacanie biernego i czynnego słownika poprzez nazywanie najczęściej spotykanych pojazdów
• rozumienie konieczności znajomości swojego imienia i nazwiska
• zachęcenie do współdziałania w czasie wykonywania pracy
• zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla innych
• rozwijanie umiejętności kolorowania wg wzoru
• zapoznanie z rolą policjanta i możliwością zwrócenia się do niego o pomoc
• wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych
• nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry, zły
• rozumienie potrzeby przedstawiania się imieniem i nazwiskiem
• próby klasyfikowania ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści
• zachęcenie do wzięcia udziału w zabawie
• rozwijanie pamięci i uwagi podczas nauki wiersza na pamięć
• wdrażanie do wyraźnej, zrozumiałej wypowiedzi
• zachęcanie do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie
• rozwijanie wyobraźni podczas kolorowania
• eksperymentowanie materiałem przyrodniczym
• porównywanie liści drzew liściastych i liści drzew iglastych
• zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych i eksperymentowania
• wdrażanie do bezpiecznych zachowań
• zapoznanie z zasadami zabaw przy stolikach
• rozpoznawanie po liściach i owocach drzew liściastych
• zachęcanie do wypowiadania się nt. darów jesieni: kasztanów, żołędzi….
• rozpoznawanie po liściach i owocach drzew liściastych
• rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
• rozpoznawanie po liściach i owocach drzew w ogrodzie
• zbieranie kasztanów, żołędzi, liści do kącika przyrody
• wdrażanie do bezpieczeństwa w czasie spacer
• zdobywanie informacji na temat grzybów
• grupowanie darów jesieni według kolorów
• rozróżnianie kolorów i utrwalanie ich nazw
• rozwijanie sprawności ruchowych
• rozwijanie umiejętności przeliczania i kolorowania
• nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 12
• rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce
• rozwijanie pamięci odtwórczej
• kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów
• zachęcanie do gromadzenia owoców w kąciku przyrodniczym
• malowanie całą dłonią i palcami farbą plakatową
• wyrabianie nawyku doprowadzania pracy do końca
• wyrabianie nawyku mycia rąk po skończonej pracy
• poszerzenie wiedzy nt. przetworów owocowych
• zachęcanie do jedzenia owoców jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• rozwijanie umiejętności językowych
• rozwijanie zainteresowań muzycznych (tworzeniem muzyki)
• zwracanie uwagi na bezpieczną zabawę
• poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego
• pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy