Nasz program :

Czego uczymy się we wrześniu?

Tydzień 1: Nasze przedszkole
Tydzień 2: Wszyscy razem
Tydzień 3: Jestem przedszkolakiem
Tydzień 4: Witamy Panią Jesień

3-latki

Dziecko:
• Stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
• Poznaje przedszkole
• Rozpoznaje swój znaczek
• Stara się rozpoznawać i nazywać własne uczucia
• Podaje swoje imię i poznaje imiona dzieci z grupy
• Słucha krótkich tekstów literackich
• Odpowiada na proste pytania
• Opowiada treść obrazków
• Powtarza proste rymowanki
• Łączy w pary logicznie pasujące do siebie obrazki
• Podejmuje próby przeliczania elementów
• Używa liczebników głównych
• Rozumie i stosuje pojęcia wielkości: mały – duży
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni
• Nazywa i wskazuje części ciała
• Wykonuje ćwiczenia regulujące oddech
• Wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje
• Rozpoznaje i nazywa kolory
• Buduje z klocków proste konstrukcje
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
• Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
• Rozpoznaje i nazywa wybrane dary jesieni
• Rozumie, że jedzenie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia
• Wie, jak wygląda jeż, zdobywa informacje na jego temat
• Odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy
• Używa zwrotów grzecznościowych
• Reaguje na sygnał dźwiękowy
• Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych

4-latki

Dziecko:
• Nawiązuje kontakty z rówieśnikami
• Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
• Współpracuje w zespole
• Stosuje zwroty grzecznościowe
• Nabywa poczucia własnej wartości
• Zna pomieszczenia w przedszkolu
• Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni
• Orientuje się na kartce papieru
• Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad
• Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę
• Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej
• Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa
• Rozróżnia prawą i lewą stronę
• Łączy przyczynę ze skutkiem
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
• Wykonuje tematyczne prace plastyczne
• Rozwija sprawność manualną
• Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
• Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło
• Bawi się przy muzyce
• Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku
• Samodzielnie wykonuje proste doświadczenia
• Rozwija spostrzegawczość
• Obserwuje przyrodę
• Rozpoznaje niektóre gatunki ptaków
• Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce
• Przygotowuje w grupie sałatkę owocową
• Rozumie znaczenie określenia pora roku
• Zna nazwy czterech pór roku
• Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową