Nasz program :

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

POZNAJMY SIĘ NAWZAJEM

NASZE PRZEDSZKOLE

RUCH DROGOWY

JESIEŃ DAJE NAM OWOCE

W OGRODZIE WARZYWNYM

 

• Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
• Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
• Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
• Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
• Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
• Integracja grupy.
• Kształtowanie umiejętności rzutu oburącz.
• Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
• Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
• Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia.
• Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
• Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności odgrywania roli.
• Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
• Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
• Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
• Czytanie globalne wyrazu lato.
• Kształtowanie umiejętności współpracy.
• Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
• Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
• Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
• Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
• Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
• Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
• Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
• Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
• Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
• Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
• Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
• Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
• Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
• Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
• Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
• Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów (pary funkcyjne).
• Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
• Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
• Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
• Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
• Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
• Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy.
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości.
• Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk.
• Wdrażanie do dbania o porządek w sali –kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
• Kształtowanie świadomości ekologicznej.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.