Nasz program

Czego uczymy się w październiku?

1. Moja rodzina i ja
2. Droga do przedszkola
3. Leśne odgłosy
4. Kącik zabawek

3- latki

Dziecko:
• Opowiada o swojej rodzinie
• Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
• Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
• Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
• Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
• Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
• Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
• Rozwija aparat mowy
• Odgrywa role w zabawach tematycznych
• Wypowiada się na temat treści obrazków
• Dostrzega różnice i porównuje obrazki
• Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
• Przelicza, wskazując kolejne elementy
• Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
• Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
• Porównuje wielkość przedmiotów
• Lepi z plasteliny
• Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
• Podejmuje próby cięcia nożyczkami
• Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
• Zna i nazywa wybrane kolory
• Zna rolę policjanta
• Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
• Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
• Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
• Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
• Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
• Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
• Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
• Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
• Doskonali sprawność ruchową

4-latki

Dziecko:
• Opowiada treść obrazka
• Układa obrazek pocięty na części
• Odgaduje zagadki
• Wypowiada się na zadany temat
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
• Reguluje oddech
• Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
• Klasyfikuje przedmioty według określonych cech
• Posługuje się pojęciem para
• Posługuje się określeniami kierunku: na prawo – na lewo, przed – za
• Porównuje kształt, wielkość i kolor przedmiotów
• Dostrzega i układa rytmy
• Doskonali umiejętność liczenia
• Zna nazwy kolorów
• Rozumie pojęcie rodzina i zna członków swojej rodziny
• Określa pokrewieństwo: babcia – dziadek, brat – siostra
• Przedstawia się imieniem i nazwiskiem
• Zna nazwę miejsca zamieszkania
• Rozpoznaje wybrane znaki drogowe
• Zna telefon alarmowy 112
• Stosuje różne techniki plastyczne
• Projektuje pracę plastyczną
• Używa określenia portret
• Przeprowadza proste doświadczenia badawcze
• Rozwija motorykę małą
• Zna charakterystyczne cechy pór roku
• Wie, jak wygląda jeż
• Rozpoznaje i nazywa dary jesieni
• Rozpoznaje niektóre gatunki drzew
• Wykonuje improwizacje muzyczne i śpiewa piosenki
• Rozwija wyobraźnię