Nasz program :

• zachęcanie do wspólnych zabaw
• zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy
• rozwijanie zainteresowań teatrem
• zapoznanie z zawodem aktora
• zachęcanie do odgrywania różnych ról
• zachęcanie do wykonywania czynności ruchowych
• wdrażanie do wyrażania swoich uczuć
• w sposób właściwy organizuje sobie miejsce do zabawy
• wzbudzanie i rozwijanie empatii
• zapoznanie z nazwami i wyglądem instrumentów z zabawy
• rozwijanie poczucia równowagi
• rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji
• zachęcanie do spontanicznych wypowiedzi
• zapoznanie z wyglądem: pacynek, kukiełek, marionetek
• poszerzanie doświadczeń plastycznych i wiedzy dotyczącej scenografii czy dekoracji
• rozwijanie sprawności ruchowych
• rozwijanie myślenia i podejmowanie próby uzasadniania wyboru
• poszerzanie wiadomości nt. ptaków
• doskonalenie umiejętności technicznych (klejenie)
• zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków
• zachęcanie do kolorowania określonych powierzchni
• utrwalenie treści wiersza
• kojarzenie nazw wybranych zwierząt leśnych z ich wizerunkiem (np. sarna, zając, wiewiórka, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń)
• budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi
• utrwalenie nazw zwierząt
• kształtowanie pamięci odtwórczej
• rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
• zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków
• rozwijanie umiejętności plastycznych tj. kolorowania
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
• doskonalenie sprawności manualnych
• utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
• wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne
• rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
• zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki
• wzbogacanie umiejętności plastycznych poprzez malowanie
• kształtowanie umiejętności przeliczania
• kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 2
• zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
• rozwijanie motoryki małej
• zachęcanie do wypowiadania się dzieci nieśmiałe
• utrwalenie kolorów
• rozwijanie myślenia dzieci
• dobieranie w pary wstążek w czterech podstawowych barwach, ale w różnych odcieniach (czerwone, żółte, zielone, niebieskie)
• kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego
• podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania maski
• zachęcanie do czynnego udziału w balu karnawałowym
• zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w czasie zabawy
• dzielenie się swoimi wrażeniami z balu
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się nt. treści opowiadania
• wzmacnianie więzi rodzinnych
• zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla najbliższych
• rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu u dzieci
• rozwijanie pamięci u dzieci
• wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć i piosenek
• kształcenie umiejętności łączenia przedmiotów według ich przeznaczenia
• zapoznanie z nową techniką plastyczną i sposobem wykonania pracy
• wdrażanie do estetycznego wykonania
• zachęcanie do recytowania wierszy
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
• rozwijanie logicznego myślenia