Nasz program :

 • wdrażanie do zgodnych zabaw
 • doskonalenie zręczności
 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • zwracanie uwagi na słuchanie sygnałów nauczyciela
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • uwrażliwienie na możliwości łączenia barw
 • wdrażanie do samodzielności
 • utrwalenie wyglądu koła
 • klasyfikowanie wg rodzaju
 • rozwijanie zainteresowań dzieci w czasie zabaw z rówieśnikami
 • zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii
 • posługiwanie się zabawkami na baterie elektryczne
 • zdobywanie umiejętności muzycznych: poczucie rytmu, dynamiki
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • zachęcanie do słuchania utworów literatury dziecięcej
 • zachęcanie do poznawania figur geometrycznych
 • rozwijanie konstruowaniem z klocków
 • rozwijanie własnych zainteresowań w czasie zabawy
 • zachęcanie do prawidłowego trzymania kredki
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
 • zwracanie uwagi na stosowanie zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie do właściwego korzystania z telewizji i zachowania bezpiecznej odległości w czasie oglądania bajki
 • nabywanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej
 • zachęcanie do udziału w zabawie wszystkie dzieci
 • rozwijanie pomysłowości i kształcenie sprawności manualnych
 • kształcenie umiejętności zgodnej zabawy, budzenie radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie pomysłowości, twórczej wyobraźni, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zapoznanie z kolorami i przeznaczeniem poszczególnych pojemników do segregacji odpadów
 • rozwijanie umiejętności wydobywania dźwięków akustycznych z różnych przedmiotów
 • wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu
 • kształcenie wrażeń estetycznych
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki plastycznej
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: porównywanie, określanie wielkości i ilości
 • rozwijanie pomysłowości i kształcenie sprawności manualnych
 • ćwiczenie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie i dobieranie obrazka do głosu zwierzęcia
 • rozwijanie pomysłowości i kształcenie sprawności manualnych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej
 • zwracanie uwagi na porządkowanie sali po skończonej zabawie