Nasz program :

 

 1. Lubimy się śmiać
 2. Lubimy eksperymentować
 3. Zimowe zabawy
 4. Kim będę, gdy dorosnę?

 

3 – latki

 

Dziecko:

 • Zna przybory higieniczne i sposoby ich używania.
 • Ma świadomość konieczności dbania o higienę i swoje zdrowie.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
 • Wie, na czym polega bezpieczna zabawa na śniegu.
 • Zna i nazywa części ciała.
 • Współdziała podczas zabawy i zajęć grupowych.
 • Posługuje się pędzlem podczas malowania; stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania.
 • Wykonuje proste prace plastyczno-techniczne, np. wiatraczek, wyklejanka z kolorowego papieru.
 • Rozwija myślenie przyczynowo -skutkowe; łączy obrazki w logiczne ciągi.
 • Stosuje określenia najpierw, potem.
 • Rozwija umiejętność liczenia.
 • Grupuje elementy według określonych zasad.
 • Stosuje określenia cięższy, lżejszy, dużo, mało, tyle samo.
 • Układa proste kształty zgodnie ze wzorem.
 • Słucha z uwagą wierszy i opowiadań; rozumie i opowiada ich treść.
 • Wie, na czym polega praca dentysty, kucharza, lekarza, fryzjera, piekarza.
 • Rozwija ciekawość badawczą; chętnie wykonuje proste doświadczenia.
 • Poznaje właściwości wody, magnesu, śniegu.
 • Wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i zdobytej wiedzy.
 • Zadaje pytania.
 • Stara się prawidłowo wypowiadać głoski.
 • Nazywa sprzęty wykorzystywane do uprawiania sportów zimowych.
 • Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych.
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno-muzycznych.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Odgrywa role w prostych zabawach parateatralnych.
 • Rozpoznaje zmianę tempa muzyki.
 • Kształtuje prawidłowy oddech.
 • Rozwija spostrzegawczość, porównuje obrazki.
 • Stara się określać temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno.
 • Uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody.

4 – latki

 

Dziecko:

 • Współpracuje w zespole.
 • Stara się skupić uwagę na wykonywanym zadaniu.
 • Dba o porządek w swoim otoczeniu.
 • Rozwija myślenie przyczynowo -skutkowe, wyciąga wnioski z obserwowanych zjawisk.
 • Rozwiązuje proste zagadki.
 • Rozpoznaje i nazywa emocje.
 • Rozwija ciekawość badawczą. Poznaje właściwości magnesu, śniegu, wody, lodu.
 • Orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej.
 • Klasyfikuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą.
 • Przelicza elementy.
 • Stosuje liczebniki główne i porządkowe.
 • Odtwarza układy rytmiczne.
 • Stara się szacować wielkość „na oko”.
 • Orientuje się w schemacie własnego ciała.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych.
 • Zna nazwy niektórych zawodów i orientuje się, na czym polega praca wykonujących je osób.
 • Chętnie obserwuje przyrodę. Wymienia cechy aktualnej pory roku.
 • Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne.
 • Rozpoznaje niektóre produkty spożywcze.
 • Uczestniczy w zajęciach kulinarnych – przygotowanie ciasta na naleśniki.
 • Znajduje na mapie Polski góry.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne. Poznaje właściwości gliny.
 • Rozwija umiejętności manualne, sprawność grafomotoryczną.
 • Posługuje się nożyczkami i klejem.
 • Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Porusza się w rytm muzyki.
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy.
 • Zna nazwy niektórych instrumentów muzycznych.
 • Określa natężenie muzyki: cicho, głośno.
 • Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo.