Nasz program :

• Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
• Rozwijanie umiejętności manualnych.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
• Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
• Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
• Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
• Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
• Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela–dyrygenta.
• Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
• Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
• Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
• Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
• Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
• Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
• Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
• Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.
• Wyzwalanie kreatywności twórczej.
• Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
• Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
• Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
• Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
• Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
• Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.