Czego uczymy się w maju?

 

Kto ty jesteś? Polak mały!

 1. Na wiejskim podwórku
 2. Zabawy z mamą i tatą
 3. Wycieczka do zoo

 

3-latki

Dziecko:

 • Poznaje najbliższą okolicę – charakterystyczne miejsca i budynki.
 • Wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka. Zna nazwę stolicy kraju.
 • Rozpoznaje melodię hymnu narodowego oraz flagę narodową.
 • Próbuje budować dłuższe wypowiedzi na dany temat.
 • Słucha tekstów literackich.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta hodowane na wsi.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.
 • Rozpoznaje i naśladuje odgłosy niektórych zwierząt.
 • Zna pochodzenie niektórych produktów spożywczych.
 • Zna imiona członków najbliższej rodziny.
 • Używa wyrazów oznaczających stopień pokrewieństwa (np.: babcia, dziadek, siostra, brat).
 • Opowiada o swojej rodzinie.
 • Rozpoznaje i stara się nazywać swoje uczucia.
 • Stosuje określenia wielkości mały – duży, wysoki – niski.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Interesuje się książkami.
 • Jest spostrzegawcze.
 • Wyszukuje szczegóły na ilustracjach i wypowiada się na ich temat.
 • Dostosowuje ruch do tempa muzyki.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Buduje z klocków różne konstrukcje.
 • Lepi z gliny, maluje, rysuje.
 • Wykonuje upominki dla swoich najbliższych.
 • Współdziała podczas zabaw i zajęć grupowych.
 • W ustalony sposób korzysta z przyborów gimnastycznych.
 • Wykonuje zadania zgodnie z poleceniem.
 • Odkłada zabawki na miejsce.

 

 

 

4-latki

Dziecko:

 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Słucha ze zrozumieniem.
 • Rozwija aparat mowy. Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych.
 • Buduje proste zdania.
 • Zna nazwę swojego kraju.
 • Rozpoznaje polskie symbole narodowe.
 • Wie, że Polska jest w Unii Europejskiej.
 • Rozpoznaje na mapie kontur Polski.
 • Poznaje historię swojej miejscowości.
 • Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej oraz do swojej rodziny.
 • Odnosi się z szacunkiem do rodziców.
 • Określa kierunki: prawa – lewa strona.
 • Segreguje przedmioty według określonej cechy.
 • Rozpoznaje figury geometryczne.
 • Posługuje się pojęciem para.
 • Mierzy długość za pomocą dostępnych przyrządów.
 • Przeprowadza proste eksperymenty.
 • Stara się wyciągać właściwe wnioski. Myśli logicznie.
 • Rozumie znaczenie powietrza dla życia na ziemi.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane oraz zwierzęta egzotyczne.
 • Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich troskę.
 • Rozpoznaje cechy wiejskiego krajobrazu.
 • Poznaje i nazywa wiosenne kwiaty.
 • Zna pożyteczną rolę dżdżownicy.
 • Dba o zdrowie. Poznaje zasady zdrowego odżywiania się. Wykonuje sałatkę owocową.
 • Rozwija spostrzegawczość.
 • Posługuje się nożyczkami.
 • Wykazuje się refleksem.
 • Jest sprawne pod względem ruchowym.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i wyjść poza teren przedszkola.
 • Reaguje na zmianę tempa w muzyce.
 • Uczy się prostych piosenek.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne.