Nasz program :

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• poznanie tradycji witania Nowego Roku;
• rozwijanie umiejętności aktorskich;
• odczuwanie wspólnej radości;
• poznanie nazw dni tygodnia;
• kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
• odczuwanie życzliwości dla innych osób;
• nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
• dostrzeganie różnic w porach roku;
• rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
• rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
• rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
• wdrażanie do reagowania na polecenia;
• poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
• kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
• rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;
• rozumienie pojęcia rodzina;
• nazywanie członków rodziny;
• zacieśnianie więzi rodzinnych;
• rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
• odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
• rozwijanie spostrzegawczości;
• zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
• eksperymentowanie z dźwiękiem;
• rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
• kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;
• rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
• doskonalenie sprawności manualnych;
• kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
• zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
• kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
• przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
• ćwiczenie umiejętności na sylaby;
• wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
• porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
• umiejętność odróżniania pary od jednostki;
• przybliżanie wartości zabawy w parach;
• taniec cwałem bocznym po kole;
• kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
• zgodne współdziałanie w zabawie;
• poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
• kształtowanie inwencji twórczej;
• wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
• uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
• nauka unikania zagrożeń;
• poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
• poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
• określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
• szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
• ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
• dbanie o siebie w każdej sytuacji;
• poznanie własnych możliwości ruchowych;
• doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
• poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
• tworzenie przestrzennych kompozycji;
• stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w sali:
– zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
– zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
– wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
– zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
– stwarzanie miłej atmosfery;
– zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
– indywidualne kontakty N. z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
– zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
– wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
– wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
– budowanie radosnej atmosfery;
– zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
– stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
• Zabawy z Powitanką: Powitanka „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
• Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
• Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.