Nasz program:

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze;
 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;
 • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek;
 • rozumienie pojęć przyrodniczych;
 • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;
 • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • kształtowanie poszanowania dla środowiska;
 • rozwijanie doświadczeń sensorycznych;
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
 • wdrażanie do przestrzegania reguł;
 • poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;
 • ćwiczenie rozróżniania kolorów;
 • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
 • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
 • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego;
 • doskonalenie kompetencji językowych;
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
 • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
 • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – harfą;
 • dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury;
 • budzenie wrażliwości muzycznej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim;
 • rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
 • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
 • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji;
 • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
 • nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości;
 • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;
 • próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych;
 • ozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
 • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
 • czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych;
 • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;
 • nabywanie odwagi;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
 • nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów;
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 • ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów;
 • dostrzeganie zmian charakteru muzyki;
 • dostosowanie ruchów tanecznych do tempa;
 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu;
 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej;
 • rozwój umiejętności manualnych;
 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 1. zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 2. zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 3. wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 4. zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 5. stwarzanie miłej atmosfery;
 6. zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 1. indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 2. kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 3. zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 4. wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 5. wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
 6. budowanie radosnej atmosfery;
 7. zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 8. stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z powitanką „Na powitanie” – zabawa ruchowa integrująca grupę;
 • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.