Nasz program :

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • poznanie rodzajów mleka;
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
 • budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
 • ćwiczenie zgodnej współpracy;
 • nazywanie produktów mlecznych
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
 • utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
 • wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
 • umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
 • poznanie etapów przygotowania masła;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
 • określenie liczby w zbiorze;
 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
 • wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
 • śpiewanie do znanych melodii;
 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;
 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;
 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;
 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;
 • dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
 • budowanie radosnej atmosfery;
 • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z Powitanką: „Na powitanie” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.