Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
 • uwrażliwianie na tradycję;
 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • kształcenie umiejętności respektowania poleceń;
 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;
 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z życia codziennego;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kultur;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • poznanie charakterystycznych cech kotów;
 • klaskanie w rytm melodii;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych;
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 • wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia;
 • poznanie zasad zachowania się w kinie;
 • dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;
 • rozwijanie umiejętności naśladowania;
 • poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • rozwijanie płynności ruchów;
 • wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
 • poznanie zawodu malarza;
 • wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • wyrażanie siebie w malarstwie;
 • ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
 • motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;
 • poznanie akcesoriów urodzinowych;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry do widzenia;
 • ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;
 • motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
 • próba określenia własnych praw na podstawie piosenki;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
 • wyrażanie emocji w formie śpiewu;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych;
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.