Nasz program :

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie zainteresowania bajkami;
 • używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi;
 • rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
 • poznanie zawodu logopedy;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • ćwiczenie kulturalnego wysławiania się;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów;
 • wzbudzanie zainteresowania książkami;
 • rozwijanie koncentracji słuchowej;
 • wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;
 • wyzwalanie energii grupowej, spontaniczności i nauka współdziałania;
 • rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych;
 • umiejętność łączenia elementów w celu tworzenia praktycznych rzeczy;
 • wykonanie zakładek do książek;
 • poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
 • dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
 • przybliżenie literatury dziecięcej;
 • rozwijanie umiejętności wcielania się w role;
 • odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury;
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
 • wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • aktywne słuchanie muzyki;
 • poznanie zasad zachowania się w księgarni;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech wybranych budowli;
 • nabywanie umiejętności tworzenia budowli przestrzennych;
 • integrowanie grupy podczas działań wspólnych;
 • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie;
 • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
 • nazywanie i przeliczanie części ciała;
 • ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała;
 • kształtowanie świadomości siebie;
 • doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych;
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu;
 • stwarzanie sytuacji muzycznoruchowych integrujących grupę ;
 • przygotowanie prezentu według instrukcji słownej;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • umiejętność przeżywania bliskości;
 • kształtowanie kultury współżycia;
 • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania;
 • poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
 • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory;
 • utrwalanie pojęcia zbiór;
 • kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
 • rytmiczne recytowanie słów;
 • interpretowanie piosenki za pomocą ruchu;
 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce;
 • ćwiczenie pamięci podczas pracy plastycznej;
 • wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych;
 • budzenie otwartości na uczucia.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie
 • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
 • budowanie radosnej atmosfery;
 • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z Powitanką: „Na powitanie” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.