Nasz program :

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
• stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
• zachęcanie do radosnej zabawy w grupie;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
• uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
• rozkładanie elementów według zasady po tyle samo;
• ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo;
• ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
• rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
• rozwijanie percepcji słuchowej;
• kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
• rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
• kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni;
• zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
• rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek;
• kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
• wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami;
• dokonywanie syntezy słownej;
• kształtowanie logicznego myślenia;
• rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
• rozpoznawanie oznak lata;
• nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
• rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału;
• rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych;
• kształtowanie wrażliwości na muzykę;
• wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym;
• umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie;
• rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych;
• rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności;
• pobudzanie zmysłów;
• zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych;
• nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;
• rozumienie znaczeń znaków i symboli;
• szyfrowanie słów;
• dzielenie się przeżyciami z najbliższymi;
• łączenie elementów w zbiory;
• rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem;
• doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć;
• poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek;
• kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką;
• komponowanie wzorów w ograniczonym polu;
• wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę;
• odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt;
• nauka pokonywania trudności;
• nabywanie odporności psychicznej;
• kształtowanie umiejętności samodzielnego działania;
• rozwijanie pamięci w zabawach językowych;
• kształtowanie słuchu fonematycznego;
• odczuwanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego;
• rozumienie pojęcia: jeden do jednego;
• nabywanie nowych umiejętności matematycznych;
• wychowanie do poszanowania zdrowia;
• rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych;
• umiejętność reagowania ruchem na sygnał słowny;
• wdrażanie do skupiania uwagi podczas zajęć muzycznych;
• rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych;
• nabywanie nowych doświadczeń podczas eksperymentowania z kolorami;
• czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w sali:
– zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
– zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
– wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
– zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
– stwarzanie miłej atmosfery;
– zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
– indywidualne kontakty N. z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
– zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
– wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
– wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
– budowanie radosnej atmosfery;
– zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
– stwarzanie poczucia przynależności do grupy;
– zachęcanie do zabaw w grupie.
• Zabawy z Powitanką: „Na powitanie” – integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę.
• Zabawy przy muzyce: ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
• Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.