Nasz program :

Dziecko:

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– potrafi się przedstawić

– jest aktywne w czasie ćwiczeń

– zna bohaterów naszych podręczników

– buduje dłuższe wypowiedzi

– zna podstawowe zasady zachowania się w grupie

– rysuje portret Treflinki

– wie jak narysować portret

– pamięta o zasadach  bezpieczeństwa podczas zabawy

– słucha poleceń nauczyciela

– rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem

– posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

– jest sprawne manualnie

– tańczy i śpiewa razem z innymi

– rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje

– wypowiada się na forum grupy

–  ma poczucie rytmu

– rytmizuje tekst

– pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu

– odnajduje parę

– zna zabawę „Jesteśmy jagódki”

– rysuje własny nastrój

– sprząta zabawki po skończonej zabawie

– dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– kończy rozpoczęte zdanie

– wymienia poszczególne części twarzy

– układa z mozaiki postać ludzką

– wymienia funkcje rąk i nóg

– jest sprawne ruchowo

– rozpoznaje i nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru

– aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy

– precyzyjnie koloruje postać

– bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– koloruje wg kodu

– mówi miłe słowa kolegom i koleżankom

– powtarza fragmenty piosenki

– śpiewa nowo poznaną piosnkę

– rysuje kredkami na określony temat

– przestrzega zasad kodeksu

– reaguje na polecenia nauczyciela

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– dzieli się zabawkami z innymi

– wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad

– przestrzega zasad ustalonego kodeksu

– jest sprawne ruchowo

– poprawnie wykonuje skoki

– pokonuje przeszkody skacząc obunóż

– odnajduje swoja parę

– zapamiętuje i odtwarza ruchy

– porządkuje salę po skończonej zabawie

– rysuje wg polecenia

– słucha uważnie opowiadania

– wypowiada się na temat treści opowiadania

– określa prawidłowe zachowania dzieci

– prawidłowo posługuje się kredkami

– bawi się w małych grupach

– pomaga innym w czasie sprzątania

– dzieli słowa na sylaby

– słucha uważnie wiersza

– wymyśla melodię dla rymowanki

–  reaguje na polecenia nauczyciela

-maluje na określony temat

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– bawi się wg własnych zainteresowań

– odkodowuje rysunek

– przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom

– potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze

– idzie na spacer „para za parą „

– słucha poleceń w zabawie ruchowej

– śpiewa piosenkę

– odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

– bawi się wg własnego wyboru

–  dzieli imiona na sylaby

– ogląda z uwagą i zainteresowaniem film

– wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– dba o estetykę pracy

– w sposób właściwy korzysta ze sprzętu

– śpiewa i bawi się przy tradycyjnej piosence

– zapamiętuje i powtarza rytm ruchowy

– rozpoznaje i nazywa poszczególne figury geometryczne

– zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu

– korzysta z zabawek nie wywołując hałasu

– używa zwrotów grzecznościowych

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach

– jest spostrzegawcze

– samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy i kamizelkę odblaskową

– stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– koloruje sygnalizator właściwymi kolorami

– odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

– układa pojazdy wg kolejności i polecenia

-śpiewa i bawi się przy znanej dzieciom piosence

– szybko reaguje na sygnał wzrokowy

– prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne

– mówi umiarkowanym głosem

– rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

– klasyfikuje znaki drogowe  wg określonej cechy

– rozpoznaje odgłosy pojazdów

– bawi się przy muzyce

– biega w rytm ósemek

– rysuje znaki wg szablonu

– samodzielnie wykonuje znak drogowy

– dba o estetykę swojej pracy

– przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

– precyzyjnie rysuje koła i kwadraty

– bawi się razem z innymi przy znanej dzieciom piosence

– przestrzega zasad

– odgaduje nagrane odgłosy miasta

– zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie

– tworzy przeciwieństwa do podanych słów

– dokonuje analizy sylabowej słów

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały

– zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni

– maluje farbami na określony temat

– układa wg kodu

– precyzyjnie wycina

– dzieli się z innymi  atrakcyjnymi  zabawkami

– koloruje wg kodu

– ma orientację przestrzenną

– rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych

– wykonuje polecenia ruchowe

– ilustruje ruchem treść piosenki

– powtarza rymowankę

– przelicza prawidłowo i odwzorowuje ilość elementów

– wymienia nazwy dni tygodnia wg kolejności

– określa jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

– jest sprawne ruchowo

– wykonuje prawidłowo wszystkie ćwiczenia

– maszeruje po kole

– odgaduje nazwy jesiennych darów

– koloruje wg kodu liczbowego

– bawi się wg własnego wyboru

– wypowiada się logicznymi zdaniami

–  reaguje na sygnały

– nazywa instrumenty perkusyjne

– tworzy muzykę

– samodzielnie wykonuje prace plastyczną nową techniką

– prawidłowo przelicza i maszeruje

– rozwija umiejętności  matematycznych

– szanuje prawa innych w czasie zabawy

– śpiewa i bawi się pry znanej piosence

– odgaduje zagadkę

– słucha z uwagą wiersza

– wypowiada się na temat treści wiersza

– układa zdania o jesieni

– słucha uważnie wiersza

– zapamiętuje fragmenty wiersza

– mówi wiersz z pamięci

– maluje farbami na określony temat

– we właściwy sposób posługuje się pędzlem

– naśladuje ruchy zwierząt

– przelicza i określa ilość

– koloruje wg kodu

– samodzielnie przebiera się w szatni

– wie jak należy zachować się w miejscu publicznym

– tworzy melodię do słów wiersza

– rytmizuje tekst

– wypowiada się na określony temat

– posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

– zna i śpiewa piosenkę „Poszło …..

– posługuje się pojęciami duży- mały

– prawidłowo przelicza elementy zbiorów

– zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

– tworzy zdrobnienia

– ilustruje ruchem treść opowieści

– czerpie radości podczas zabawy

– dba o estetykę pracy

– dobiera w sposób właściwy strój do pogody

– klasyfikuje owoce wg. określonej cechy

– określa pierwszą głoskę w słowach

-bawi się zgodnie z innymi

– dzieli się zabawkami

– bawi się przy zabawie muzycznej „Ojciec….

– układa puzzle

– lepi z plasteliny na określony temat

– śpiewa piosenki razem z innymi