Nasz program:

 Dziecko:

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– potrafi się przedstawić

– jest aktywne w czasie ćwiczeń

– zna bohaterów naszych podręczników

– buduje dłuższe wypowiedzi

– zna zasady zachowania

– rysuje portret Treflinki

– wie jak narysować portret

– pamięta o zasadach  bezpieczeństwa

– słucha poleceń nauczyciela

– kończy rozpoczęte zdanie

– rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem

– posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

– jest sprawne manualnie

– tańczy i śpiewa razem z innymi

– rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje

– wypowiada się na forum grupy

– ma poczucie rytmu

– rytmizuje tekst

– pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu

– odnajduje parę

– zna zabawę „Jesteśmy jagódki”

– rysuje własny nastrój

– sprząta zabawki po zabawie

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– jest spostrzegawcze

– wymieni części twarzy

– układa z mozaiki postać ludzką

– wymieni funkcje rąk i nóg

– jest sprawne ruchowo

– nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru

– aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy

– precyzyjnie koloruje postać

– bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– koloruje wg kodu

– mówi miłe słowa kolegom i koleżankom

– powtarza fragmenty piosenki

– śpiewa nowo poznaną piosnkę

– rysuje kredkami na określony temat

– przestrzega zasad kodeksu

–  jest twórcze

– dzieli się zabawkami z innymi

– reaguje na polecenia nauczyciela

– wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad

– przestrzega zasad ustalonego kodeksu

– poprawnie wykonuje skoki

– pokonuje przeszkody skacząc obunóż

– odnajduje swoja parę

– zapamiętuje i odtwarza ruchy

– porządkuje salę po skończonej zabawie

– rysuje wg polecenia

– słucha uważnie opowiadania

– odpowiada na pytania

– określa prawidłowe zachowania dzieci

– rysuje na określony temat

– prawidłowo posługuje się kredkami

– wypowiada rytmicznie tekst

– bawi się w małych grupach

– pomaga innym w czasie sprzątania

– dzieli słowa na sylaby

– odgaduje po opisie słownym

– słucha uważnie wiersza

– zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

– odtwarza podany rytm

– wymyśla melodię dla rymowanki

– maluje na określony temat

– odkodowuje rysunek

– przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom

– potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze

– idzie na spacer „para za parą „

– słucha poleceń w zabawie ruchowej

– śpiewa piosnkę

– odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

– dzieli imiona na sylaby

– ogląda z uwagą i zainteresowaniem film

– wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– dba o estetykę pracy

– w sposób właściwy korzysta ze sprzętu

– śpiewa i bawi się przy tradycyjnej piosence

– zapamiętuje i powtarza rytm ruchowy

– nazywa poszczególne figury geometryczne

– zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu

– ma poczucie równowagi

– przestrzega zasad bezpiecznej  zabawy

– zna zabawę „Chodzi….

– korzysta z zabawek nie wywołując hałasu

– używa zwrotów grzecznościowych

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach

– ma dobrą orientację

– samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy i kamizelkę odblaskową

– stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– słucha i reaguje na polecenia nauczyciela

– koloruje sygnalizator właściwymi kolorami

– odkłada zabawki na miejsce

– układa pojazdy wg kolejności i polecenia

– śpiewa i bawi się przy znanej dzieciom piosence

– bawi się przy muzyce

– szybko reaguje na sygnał wzrokowy

– prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne

– rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

– klasyfikuje je wg określonej cechy

– rzuca do celu

– określa logiczność wypowiedzi

– bawi się zgodnie w małych zespołach

– prawidłowo przelicza

– rozpoznaje odgłosy pojazdów

– biega w rytm ósemek

– rysuje znaki wg szablonu

– samodzielnie wykonuje znak drogowy

– dba o estetykę swojej pracy

– przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

– precyzyjnie rysuje koła i kwadraty

– bawi się razem z innymi przy znanej dzieciom piosence

– przestrzega zasad

– odgaduje nagrane odgłosy miasta

– jest szybkie i zwinne

– zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie

– rzuca celnie

– stosuje się do zasad zabawy

– tworzy przeciwieństwa do podanych słów

– dokonuje analizy sylabowej słów

– dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały

– zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni

– samodzielnie tworzy pracę plastyczną

– maluje farbami na określony temat

– przelicza poprawnie

– układa wg kodu

– precyzyjnie wycina

– ma orientację przestrzenną

– rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych

– wykonuje polecenia ruchowe

– ilustruje ruchem treść piosenki

– prawidłowo maszeruje

– powtarza rymowankę

– przelicza prawidłowo i odwzorowuje ilość elementów

– odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

– jest kreatywne

– śpiewa i tańczy przy piosence

– wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności

– określi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

– wykonuje prawidłowo wszystkie ćwiczenia

– maszeruje po kole

– odgaduje nazwy jesiennych darów

– koloruje wg kodu liczbowego

– wypowiada się logicznymi zdaniami

– reaguje na sygnały

– nazywa instrumenty perkusyjne

– prawidłowo się nimi posługuje

– tworzy muzykę

– samodzielnie wykonuje prace plastyczną nową techniką

– prawidłowo przelicza i maszeruje

– rozwijanie umiejętności  matematycznych

– szanuje prawa innych w czasie zabawy

– śpiewa i bawi się pry znanej piosence

– odgaduje zagadkę

– wypowiada się na temat treści wiersza

– prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– stara się utrzymać jak najdłużej oddech

– precyzyjnie kalkuje wzory

– układa zdania o jesieni

– zapamiętuje fragmenty wiersza

– mówi wiersz z pamięci

– maluje farbami na określony temat

– we właściwy sposób posługuje się pędzlem

– naśladuje ruchy zwierząt

– przelicza i określa ilość

– przestrzega ustalonych zasad

– prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– samodzielnie przebiera się w szatni

– wie jak należy zachować się w miejscu publicznym

– tworzy melodię do słów wiersza

– wypowiada się na określony temat

– zna i śpiewa piosenkę „Poszło …..

– posługuje się pojęciami duży- mały

– zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

– tworzy zdrobnienia

– rozpoznaje i nazywa owoce

– segreguje owoce na krajowe i egzotyczne

– ilustruje ruchem treść opowieści

– czerpie radości podczas zabawy

– dba o estetykę pracy

– dobiera w sposób właściwy strój do pogody

– klasyfikuje owoce

– określa pierwszą głoskę w słowach

– bawi się przy zabawie muzycznej „Ojciec….

– układa puzzle

– odgaduje zagadki o owocach

– nazywa poszczególne owoce

– dostosowuje strój do warunków atmosferycznych

– słucha i reaguje na sygnały

– lepi z plasteliny na określony temat

– śpiewa razem z innymi