Nasz program:

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jestem w parku i w lesie
Tydzień 5: Jesień w sadzie

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów

-wypowiada się na temat kącików w swojej sali

-nazywa kąciki zbaw

-bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu

-wykonuje podskoki obu nóż

-idzie w parze podczas spaceru

-stara się podskakiwać obunóż

-zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu

-mówi umiarkowanym głosem

-rysuje siebie, przykleja kartkę ze swoim imieniem

-segreguje zabawki wg koloru

-rysuje swój autoportret

-właściwie posługuje się kredkami

-jest skoczne

-bawi się w sposób bezpieczny na placu

-skacze obunóż

-powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy

-odkłada zabawki na miejsce

-odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada

-posługuje się pojęciami wysoko, nisko

-śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-chętnie ćwiczy i śpiewa

-rozpoznaje osobę po opisie słownym

-jest spostrzegawcze

-dzieli się zabawkami

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-ma poczuci rytmu

-śpiewa rymowankę

-reaguje na zmianę tempa i rytmu

-ilustruje treść piosenki ruchem

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-układa rytmy z wykorzystaniem zabawek

-zna pomieszczenia w przedszkolu i potrafi we właściwy sposób z nich korzystać

-wypowiada się zdaniem

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-potrafi skakać obunóż

-powtarza dźwięki głośno i cicho

-samodzielnie wykonuje prace plastyczną

-przestrzega ustalonych wcześniej zasad

-wypowiada się na określony temat

-rozpoznaje i nazywa swoje emocje

-zauważa zmiany na drzewach

-potrafi się zrelaksować

-koloruje rysunek

-przestrzega ustalonych zasad

-odgaduje zagadki

-lepi z plasteliny określone przedmioty

-koloruje rysunek wg wzoru

-prawidłowo posługuje się kredkami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zbaw na palcu

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

-szanuje zabawki

-rysuje swojego kolegę

-zapamiętuje rymowankę

-chętnie ćwiczy

-rozpoznaje i wskazuje kierunki: prawy, lewy

-nazywa swoje części ciała

-wymieni części ciała tworzące pary

-bawi się zgodnie razem z innymi dziećmi

-reaguje na  polecenia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-odkłada zabawki na miejsce

-bawi się w sposób bezpieczny i zgodny

-wycina elementy puzzli

-składa obrazek w całość

-posługuje się określeniami: duży, mały

-rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

-improwizuje do muzyki

-reaguje na polecenia

-samodzielnie przebiera się w szatni we właściwy strój

-szybko ustawia się w pary

-rysuje na określony temat

-odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-tworzy własne wypowiedzi

-chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych

-z uwagą i zachowując właściwą postawę ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-przestrzega zasad kodeksu

-odnajduje szybko parę

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowe

-przestrzega ustalonych zasad

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje i koloruj samochody

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie obserwacji

-zna zasady przechodzenia przez ulice i poruszania się po chodniku

-reaguje na sygnał wzrokowy

-recytuje rymowankę

-bawi się zgodnie w małych grupach

-dzieli się swoją wiedzą

-naśladuje głosem dźwięki

-nazywa niektóre ze znaków drogowych

-wycina po linii prostej

-reaguje na polecenia

-w bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu na palcu zabaw

-reaguje na polecenia

-precyzyjne łączy kreski i koloruje

-potrafi ocenić postepowanie

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-porównuje wielkość przedmiotów

-posługuje się określeniami „przód”, „tył”

-sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela

-nazywa marki samochodów

-przelicza dźwięki i podaje właściwą ich liczbę

-rysuje po śladzie

-kontroluje swój glos podczas zabawy z kolegami

-rysuje linie pionowe

-powtarza słowa piosenki

-ma poczucie rytmu

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-naśladuje w zabawie pojazdy

-odgaduje zagadki

-rysuje pojazd

-bawi się wg  własnego wyboru

-wymienia słowa o znaczeniu przeciwnym

-wypowiada się nt. pojazdów uprzywilejowanych

-za numery telefonów

-podaje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji na drodze

-orientuje się w kierunkach: na lewo, na prawo

-układa rytmy z figur

-bawi się zgodnie w zespołach

-potrafi precyzyjne wycinać i przyklejać

-powtarza rytmicznie słowa

-słucha uważnie treści wiersza

-wypowiada się na tematy związane z jesienią

-wymieni dary jesieni

-nazywa drzewa

-naśladuje określone czynności

-bawi się zgodne ze swoimi zainteresowaniami

-szanuje prawa innych podczas  zabawy

-stara się precyzyjnie kolorować

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-prosi o pomoc nauczyciela w razie trudności

-słucha poleceń

-segreguje dary jesieni

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-segreguje liście określając ich kształt, kolor

-układa rytmy z liści

-słucha poleceń podczas zabawy ruchowej

-zauważa zmiany w otoczeniu

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-spacerując z listkiem postępuje wg instrukcji

-porządkuje zabawki po skończonej zabawie

-powtarza słowa rymowanki

-rysuje spirale „tory wirujących listków”

-wymieni cechy jesieni

-ilustruje ruchem treść piosenki

-słucha wiersza z uwagą

-rozpoznaje i nazywa jesienne kolory

-reaguje na polecenia nauczyciela

-chętnie koloruje wspólny obrazek

-bawi się zgodnie z innymi

-lepi określone formy z plasteliny

-tworzy logiczne wypowiedzi

-zbiera liście , tworzy bukieciki

– reaguje na polecenia nauczyciela

-prawidłowo mówi zgłoski

-rysuje drzewa

-właściwie się zachowuje

-wycina jabłuszka i przykleja wg polecenia

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-słucha uważnie wiersza i zapamiętuje jego treść

-recytuje fragmenty wiersza

-ma poczucie równowago

-podczas spaceruj idzie para za parą

-ma poczucie równowagi

-samodzielnie kalkuje  wzory i koloruje

-tworzy logiczne wypowiedzi

-współdziała z innymi w zabawie

-dzieli słowa na sylaby

-chętnie ćwiczy

-wykonuje prace wg instrukcji

-dba o porządek w miejscu pracy

-ma poczucie równowagi

-wykonuje zadania matematyczne

-rysuje po śladzie

-kreśli w powietrzu kształty owoców

-przelicza w zakresie do 3 i więcej

-tworzy pary

-rozumie sens i znaczenie spacerów

-koloruje obrazek wg kodu

-posługuje się umiarkowanym głosem

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-przelicza prawidłowo

-odgaduje owoce po dotyku

-rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne

-ma poczucie rytmu

-gra na wybranych instrumentach

-zna smaki owoców i opisuje je słowami

-rysuje obrazek na dany temat

– sprawnie rysuje pętle wokół grupy przedmiotów

-nazywa owoce i przetwory z nich zrobione

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-rozumie potrzebę zdrowego odżywiania

-potrafi wypełnić plasteliną daną powierzchnię

-śpiewa poznaną piosenkę