Nasz program:

 

DZIECKO 5-LETNIE

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi się przedstawić

-jest aktywne w czasie ćwiczeń

-zna bohaterów naszych podręczników

-buduje dłuższe wypowiedzi

-zna zasady zachowania

-wie jak narysować portret

-pamięta o zasadach  bezpieczeństwa

-słucha poleceń nauczyciela

-kończy rozpoczęte zdanie

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-jest sprawne manualnie

-tańczy i śpiewa razem z innymi

-rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje

-wypowiada się na forum grupy

-ma poczucie rytmu

-rytmizuje tekst

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu

-odnajduje parę

-sprząta zabawki po zabawie

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-jest spostrzegawcze

-wymieni części twarzy

-układa z mozaiki postać ludzką

-wymieni funkcje rąk i nóg

-jest sprawne ruchowo

-nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru

-aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy

-precyzyjnie koloruje postać

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-koloruje wg kodu

-mówi miłe słowa kolegom i koleżankom

-powtarza fragmenty piosenki

-śpiewa nowo poznaną piosnkę

-rysuje kredkami na określony temat

-przestrzega zasad kodeksu

-reaguje na polecenia nauczyciela

-wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad

-przestrzega zasad ustalonego kodeksu

-poprawnie wykonuje skoki

-pokonuje przeszkody skacząc obunóż

-odnajduje swoja parę

-zapamiętuje i odtwarza ruchy

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wypowiada się na forum grupy

-rysuje wg polecenia

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-określa prawidłowe zachowania dzieci

-rysuje na określony temat

-prawidłowo posługuje się kredkami

 

-bawi się w małych grupach

-pomaga innym w czasie sprzątania

-dzieli słowa na sylaby

-odgaduje po opisie słownym

-słucha uważnie wiersza

-wymyśla melodię dla rymowanki

-odkodowuje rysunek

-przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom

-potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze

-idzie na spacer „para za parą „

-słucha poleceń w zabawie ruchowej

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

– dzieli imiona na sylaby

-dba o estetykę pracy

-w sposób właściwy korzysta ze sprzętu

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu

-używa zwrotów grzecznościowych

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach

-ma dobrą orientację

-jest spostrzegawcze

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice

-koloruje sygnalizator właściwymi kolorami

-układa pojazdy wg kolejności i polecenia

-szybko reaguje na sygnał wzrokowy

-prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne

-mówi umiarkowanym głosem

-rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

-klasyfikuje je wg określonej cechy

-rzuca do celu

– -określa logiczność wypowiedzi

-rozpoznaje odgłosy pojazdów

-biega w rytm ósemek

-rysuje znaki wg szablonu

-samodzielnie wykonuje znak drogowy

-precyzyjnie rysuje koła i kwadraty

-bawi się razem z innymi przy znanej dzieciom piosence

-przestrzega zasad

– odgaduje nagrane odgłosy miasta

-jest szybkie i zwinne

-tworzy przeciwieństwa do podanych słów

-dokonuje analizy sylabowej słów

-dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały

-maluje farbami na określony temat

-przelicza poprawnie

-układa wg kodu

-precyzyjnie wycina

-rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych

-wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności

-określi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

-odgaduje nazwy jesiennych darów

-nazywa instrumenty perkusyjne

-prawidłowo się nimi posługuje

-tworzy muzykę

-precyzyjnie kalkuje wzory

-układa zdania o jesieni

-słucha uważnie wiersza

-zapamiętuje fragmenty wiersza

-mówi wiersz z pamięci

-maluje farbami na określony temat

-we właściwy sposób posługuje się pędzlem

-naśladuje ruchy zwierząt

-wie jak należy zachować się w miejscu publicznym

– tworzy melodię do słów wiersza

-rytmizuje tekst

-posługuje się pojęciami duży- mały

-rozpoznaje i nazywa owoce

-segreguje owoce na krajowe i egzotyczne

-dobiera w sposób właściwy strój do pogody

-klasyfikuje owoce

-nazywa poszczególne owoce

 

DZIECKO 3,4-LETNIE

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów

-wypowiada się na temat kącików w swojej sali

-nazywa kąciki zbaw

-bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu

-wykonuje podskoki obu nóż

-idzie w parze podczas spaceru

-stara się podskakiwać obunóż

-zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu

-mówi umiarkowanym głosem

-segreguje zabawki wg koloru

-rysuje swój autoportret

-właściwie posługuje się kredkami

-jest skoczne

-bawi się w sposób bezpieczny na placu

-powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy

-odkłada zabawki na miejsce

-odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada

-posługuje się pojęciami wysoko, nisko

-śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-chętnie ćwiczy i śpiewa

-rozpoznaje osobę po opisie słownym

-jest spostrzegawcze

-dzieli się zabawkami

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-ma poczuci rytmu

-ilustruje treść piosenki ruchem

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-układa rytmy z wykorzystaniem zabawek

-zna pomieszczenia w przedszkolu i potrafi we właściwy sposób z nich korzystać

-wypowiada się zdaniem

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-samodzielnie wykonuje prace plastyczną

-przestrzega ustalonych wcześniej zasad

-rozpoznaje i nazywa swoje emocje

-zauważa zmiany na drzewach

-lepi z plasteliny określone przedmioty

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zbaw na palcu

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

-szanuje zabawki

-rysuje swojego kolegę

-zapamiętuje rymowankę

-chętnie ćwiczy

-rozpoznaje i wskazuje kierunki: prawy, lewy

-nazywa swoje części ciała

-wymieni części ciała tworzące pary

-wycina elementy puzzli

-składa obrazek w całość

-posługuje się określeniami: duży, mały

-samodzielnie przebiera się w szatni we właściwy strój

-szybko ustawia się w pary

-tworzy własne wypowiedzi

-przestrzega zasad kodeksu

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje i koloruj samochody

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie obserwacji

-zna zasady przechodzenia przez ulice i poruszania się po chodniku

-reaguje na sygnał wzrokowy

-dzieli się swoją wiedzą

-nazywa niektóre ze znaków drogowych

-wycina po linii prostej

-reaguje na polecenia

-w bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu na palcu zabaw

-precyzyjne łączy kreski i koloruje

-potrafi ocenić postepowanie

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-porównuje wielkość przedmiotów

-posługuje się określeniami „przód”, „tył”

-rysuje po śladzie

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-naśladuje w zabawie pojazdy

-odgaduje zagadki

-rysuje pojazd

-wypowiada się nt. pojazdów uprzywilejowanych

-za numery telefonów

-podaje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji na drodze

-orientuje się w kierunkach: na lewo, na prawo

-układa rytmy z figur

-bawi się zgodnie w zespołach

-wymieni dary jesieni

-nazywa drzewa

-szanuje prawa innych podczas  zabawy

-prosi o pomoc nauczyciela w razie trudności

-segreguje dary jesieni

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-segreguje liście określając ich kształt, kolor

-układa rytmy z liści

-zauważa zmiany w otoczeniu

-wymieni cechy jesieni

-lepi określone formy z plasteliny

-zbiera liście , tworzy bukieciki

-rysuje drzewa

-wycina jabłuszka i przykleja wg polecenia

-kreśli w powietrzu kształty owoców

-przelicza w zakresie do 3 i więcej

-tworzy pary

-rozumie sens i znaczenie spacerów

-odgaduje owoce po dotyku

-rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne

-gra na wybranych instrumentach

-zna smaki owoców i opisuje je słowami

-rozumie potrzebę zdrowego odżywiania

-potrafi wypełnić plasteliną daną powierzchnię

-śpiewa poznaną piosenkę