Nasz program:

Dziecko:

-rozpoznaje i nazywa owoce

-organizuje sobie czas do zabawy

-jest spostrzegawcze

-bawi się w zabawy tematyczne

-słucha uważnie opowiadania  o warzywach

-wypowiada się na forum grupy

-lepi z plasteliny okazy warzyw

-utrzymuje porządek w miejscu pracy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-odgaduje nazwy warzyw

-śpiewa piosenkę

-pomaga innym podczas sprzątania

-dzieli słowa na sylaby

-rozpoznaje warzywa po dotyku

-rozpoznaje i nazywa warzywa

-wypowiada się nt.  treści wiersza

-szybko reaguje na polecenia słuchowe i wzrokowe

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-określa kierunki: po prawej, po lewej…..

-wypowiada się nt. zalet  buraka

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się zgodnie z innymi

-słucha wiersza z uwagą

– rozpoznaje i nazywa warzywa

-odtwarza podany rytm

-przelicza prawidłowo

-kontynuuje rytm

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-jest zręczne

-odgaduje nazwy owoców po smaku

-nazywa określone warzywa

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-porusza się nie potrącając innych

-zapamiętuje treść nowej piosenki

-śpiewa nowo poznaną piosenkę

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-rozpoznaje warzywa

-określa ich wygląd i smak

-jest sprane manualnie, lepi z plasteliny na określony temat

-bawi się zgonie z innymi

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-wypowiada się nt. znanych sobie warzyw

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-odgrywa scenki z wykorzystaniem sylwet warzyw

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne  i zwinne

-słucha poleceń nauczyciela

-jest spostrzegawcze

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie w grupach
-szanuje przedszkolne zabawki

-rysuje elementy o jeden więcej i o jeden mniej

-chodzi na czworakach

-słucha uważanie wiersza

-wypowiada się nt. treści wiersza dotyczącego  lasu

-buduje logiczne zdania

-sprawne wypełnia sylwety kawałkami papieru

-dba o porządek w miejscu pracy

-opowiada o przygodach Treflinki

-tworzy krótkie opowiadanie

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-przestrzega zasad kodeksu

-jest spostrzegawcze

-ma bogatą wyobraźnię

-porusza się we właściwych kierunkach

-zna wygląd dzięcioła i określa różne jego gatunki

-wymieni cechy charakterystyce dzięcioła

-ma poczucie rytmu

-reaguje na zmianę sygnału

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

-wyciąga wnioski z prowadzonych badań

-śpiewa i tańczy przy piosence

-w sposób właściwy korzysta ze swojej przestrzeni

-koloruje wg polecenia słownego

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-słucha poleceń słownych

-jest sprawne ruchowo, zręczne i zwinne

-nazywa napotkane drzewa owocowe

-naśladuje zachowanie jeżyka

-rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-samodzielnie organizuje sobie czas

-koloruje obrazek wg kodu

-sprawnie porusza się na czworakach

-ma poczucie rytmu

-wykonuje polecenia rytmicznie

-czerpie radość z udziału w zabawach muzycznych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-obserwuje zachowanie przedmiotów, wyciąga wnioski

-dzieli się zabawkami

-odkłada zabawki na miejsce

-układa elementy od najmniejszego do największego

-porusza się we właściwych kierunkach

-odgaduje zagadki

-wypowiada się t drzew rosnących w lesie

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– gromadzie odpowiednie skarby jesieni

-słucha poleceń słownych

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-odwzorowuje liczebność zbiorów

-odkłada zabawki na miejsce

-układa obrazek w całość

-odgaduje zagadki

-ma poczucie równowagi

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

-słucha wiersza z uwagą

-zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu

-pomaga zwierzętom

-samodzielne wykonuje pracę plastyczną

-reaguje na polecenia nauczyciela

-chętnie maluje, rysuje

-samodzielnie wybiera czas i miejsce zabawy

-wykonuje  pracę plastyczną

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie wiersza

-mówi wiersz z pamięci

-wypowiada się całymi zdaniami

-prawidłowo powtarza zgłoski

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-wykonuje polecenia nauczyciela

-lepi kulki  z plasteliny

-wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-łączy sylaby tworząc słowa

-odpowiada na pytania

-zna kierunki: lewy, prawy

-prawidłowo przelicza

-odwzorowuje liczebność zbioru

-jest sprawne ruchowo

-podskakuje obunóż i jednonóż

-reaguje na polecenia słuchowe

-dodaje i odejmuje w zakresie 6

-bawi się zgodnie

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-przelicza ilość sylab w słowach

-powtarza tekst wiersza

-z uwagą ogląda film

-potrafi opowiedzieć fabułę filmu

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-obrysowuje dłonie, wycina je i przykleja tworząc jeża

-spaceruje chętnie niezależnie od pogody

-słucha poleceń

-śpiewa i bawi się przy piosence

-pomaga innym w czasie porządkowania

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-słucha z uwaga opowiadania

-wypowiada się t zwyczajów zwierząt leśnych

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-odgaduje prawdziwość wypowiedzi

-potrafi opowiedzieć o jeżu

-bawi się wg własnego wyboru

-bawi się zgodnie z innymi

-wypowiada się nt.  spiżarni

-śpiewa piosenki

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt. zapasów w spiżarni

-poznanie rodzajów przetworów

-wie, ze kiszonki są zdrowe

-wycina sylwety warzyw i owoców

-porządkuje miejsce pracy

-nazywa zaobserwowane ptaki

-rzuca do celu

-wypowiada rymy do podanych słów

-odkłada zabawki na miejsce

-przelicza prawidłowo

-rysuje w powietrzu określone owoce

-zna wartości odżywcze surówek

-wypowiada się nt. ulubionej surówki

-zna słowa piosenki

-potrafi ją zaśpiewać

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-rzuca celnie do kosza

-słucha wiersza z uwagą

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-bawi się zgodnie z innymi

-posługuje się umiarkowanym głosem

-dzieli słowa na sylaby

-przyjmuje prawidłową postawę

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

-dodaje i odejmuje z zakresie  dostępnym sobie

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-chętnie spaceruje

-celnie rzuca

-przelicza prawidłowo

-wymieni znane sobie przetwory z owoców

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje wg wzoru

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na zmianę muzyki

-śpiewa piosenkę

-słucha utworów muzyki poważnej

-zna sposób kiszenia kapusty

-wymieni produkty potrzebne do zakiszenia  kapusty

-dba o higienę rąk podczas pracy

-celnie rzuca

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-pomaga innym w czasie sprzątania

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-wymieni potrawy wykonywane z ziemniaka

-omówi budowę ziemniaka

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne i zwinne

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru

-jest samodzielne w szatni

-rzuca celnie do kosza

-jest twórcze

-bawi się zgodnie z innymi współpracując i współdziałając