Nasz program

Dziecko:

– jest spostrzegawcze

– bawi się w zabawy tematyczne

– organizuje sobie czas do zabawy

– słucha uważnie opowiadania  o warzywach

– wypowiada się na forum grupy

– lepi z plasteliny okazy warzyw

– utrzymuje porządek w miejscu pracy

– reaguje na polecenia nauczyciela

– odgaduje nazwy warzyw

– śpiewa piosenkę

– pomaga innym podczas sprzątania

– dzieli słowa na sylaby

– rozpoznaje warzywa po dotyku

– rozpoznaje i nazywa warzywa

– wypowiada się nt.  treści wiersza

– szybko reaguje na polecenia słuchowe i wzrokowe

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

– określa kierunki: po prawej, po lewej…..

– wypowiada się nt. zalet  buraka

– bawi się zgodnie z innymi

– słucha wiersza z uwagą

– rozpoznaje i nazywa warzywa

– odtwarza podany rytm

– przelicza prawidłowo

– kontynuuje rytm

– jest sprawne ruchowo

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

– jest zręczne

– odgaduje nazwy owoców po smaku

– nazywa określone warzywa

– bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– porusza się nie potrącając innych

– zapamiętuje treść nowej piosenki

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

– rozpoznaje warzywa

– określa ich wygląd i smak

– jest sprane manualnie, lepi z plasteliny na określony temat

– wypowiada się nt. znanych sobie warzyw

– szybko reaguje na polecenia nauczyciela

– odgrywa scenki z wykorzystaniem sylwet warzyw

– jest zręczne  i zwinne

– precyzyjnie rysuje po saldzie

– bawi się zgodnie w grupach

– szanuje przedszkolne zabawki

– rysuje elementy o jeden więcej i o jeden mniej

– chodzi na czworakach

– słucha uważanie wiersza

– wypowiada się nt. treści wiersza dotyczącego  lasu

– buduje logiczne zdania

– sprawne wypełnia sylwety kawałkami papieru

– dba o porządek w miejscu pracy

– opowiada o przygodach Treflinki

– tworzy krótkie opowiadanie

– przestrzega zasad kodeksu

– ma bogatą wyobraźnię

– porusza się we właściwych kierunkach

– zna wygląd dzięcioła i określa różne jego gatunki

– wymieni cechy charakterystyce dzięcioła

– ma poczucie rytmu

– reaguje na zmianę sygnału

– pamięta o zasadach bezpieczeństwa

– wyciąga wnioski z prowadzonych badań

– śpiewa i tańczy przy piosence

– w sposób właściwy korzysta ze swojej przestrzeni

– koloruje wg polecenia słownego

– przelicza w zakresie dostępnym sobie

– jest sprawne ruchowo, zręczne i zwinne

– nazywa napotkane drzewa owocowe

– naśladuje zachowanie jeżyka

– rysuje po śladzie

– koloruje obrazek wg kodu

– sprawnie porusza się na czworakach

– wykonuje polecenia rytmicznie

– czerpie radość z udziału w zabawach muzycznych

– obserwuje zachowanie przedmiotów, wyciąga wnioski

– dzieli się zabawkami

– odkłada zabawki na miejsce

– układa elementy od najmniejszego do największego

– porusza się we właściwych kierunkach

– odgaduje zagadki

– wypowiada się na temat drzew rosnących w lesie

– prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– gromadzi odpowiednie skarby jesieni

– śpiewa i tańczy przy muzyce

– odwzorowuje liczebność zbiorów

– układa obrazek w całość

– ma poczucie równowagi

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

– zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu

– pomaga zwierzętom

– samodzielne wykonuje pracę plastyczną

– chętnie maluje, rysuje

– samodzielnie wybiera czas i miejsce zabawy

– wykonuje  pracę plastyczną

– słucha uważnie wiersza

– mówi wiersz z pamięci

– wypowiada się całymi zdaniami

– prawidłowo powtarza zgłoski

– stosuje zasady bezpieczeństwa

– wykonuje polecenia nauczyciela

– lepi kulki  z plasteliny

– wykonuje pracę plastyczną

– przestrzega zasad kodeksu

– łączy sylaby tworząc słowa

– odpowiada na pytania

– zna kierunki: lewy, prawy

– odwzorowuje liczebność zbioru

– podskakuje obunóż i jednonóż

– reaguje na polecenia słuchowe

– dodaje i odejmuje w zakresie 6

– przelicza ilość sylab w słowach

– powtarza tekst wiersza

– z uwagą ogląda film

– potrafi opowiedzieć fabułę filmu

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– obrysowuje dłonie, wycina je i przykleja tworząc jeża

– spaceruje chętnie niezależnie od pogody

– śpiewa i bawi się przy piosence

– pomaga innym w czasie porządkowania

– słucha z uwaga opowiadania

– wypowiada się t zwyczajów zwierząt leśnych

– jest skoczne i zwinne

– odgaduje prawdziwość wypowiedzi

– potrafi opowiedzieć o jeżu

– bawi się wg własnego wyboru

– wypowiada się nt.  spiżarni

– śpiewa piosenki

– aktywnie ćwiczy

– wypowiada się nt. zapasów w spiżarni

– poznanie rodzajów przetworów

– wie, ze kiszonki są zdrowe

– wycina sylwety warzyw i owoców

– porządkuje miejsce pracy

– nazywa zaobserwowane ptaki

– rzuca do celu

– wypowiada rymy do podanych słów

– rysuje w powietrzu określone owoce

– zna wartości odżywcze surówek

– wypowiada się nt. ulubionej surówki

– zna słowa piosenki

– potrafi ją zaśpiewać

– rzuca celnie do kosza

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– posługuje się umiarkowanym głosem

– przyjmuje prawidłową postawę

– prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

– dodaje i odejmuje z zakresie  dostępnym sobie

– chętnie spaceruje

– wymieni znane sobie przetwory z owoców

– rysuje wg wzoru

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– reaguje na zmianę muzyki

– słucha utworów muzyki poważnej

– zna sposób kiszenia kapusty

– wymieni produkty potrzebne do zakiszenia  kapusty

– dba o higienę rąk podczas pracy

– tworzy zdrobnienia do podanych słów

– pomaga innym w czasie sprzątania

– śpiewa i tańczy przy muzyce

– wymieni potrawy wykonywane z ziemniaka

– omówi budowę ziemniaka

– jest zręczne i zwinne

– zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru

– jest samodzielne w szatni

– rzuca celnie do kosza

– jest twórcze

– bawi się zgodnie z innymi współpracując i współdziałając