Tematyka kompleksowa

 Jesień w parku
Jesień w ogrodzie

Jesień w lesie
Życie zwierząt w jesiennym lesie

Umiejętności dziecka:


-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wykazuje się znajomością warzyw i zna ich znaczenie

-tworzy logiczne wypowiedzi

-odgaduje zagadki  i nazywa  warzywa

-słucha uważnie innych

-wymieni warzywa z ogrodu

-rytmizuje określone teksty

-wycina puzzle, układa i przykleja poszczególne elementy puzzli

-bawi się z rówieśnikami

-bawi się zgodnie z innymi

-dokonuje syntezy sylabowej

-wymieni sposoby wykorzystywania warzyw

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

-utrzymuje w czystości miejsce pracy

-przestrzega zasad

-układa zagadki

-łączy podobne elementy ze sobą

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi

-zachęcanie do uczenia się tradycyjnych zabaw

-tworzy zbiory warzyw

-przelicza liczmany liczebnikami głównymi

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-reaguje na polecenia nauczyciela

-aktywnie uczestnicy w pantominie

-pomaga innym

-bawi się wg własnego wyboru

-rysuje po śladzie

-śpiewa i tańczy

-ma poczucie rytmu

-odtwarza rytm w czasie słuchania muzyki

-powtarza motywy rytmiczne

-biega bez potrąceń

-dorysowuje i koloruje

-wymieni warzywa, o których była mowa w wierszu

-bawi się razem z innymi

-powtarza prawidłowo zgłoski

-uważnie słucha tekstu wiersza

-tworzy dialog

-pamięta o wszystkich zasadach bezpieczeństwa podczas spaceru

-rozpoznaje i nazywa kolory

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-precyzyjnie łączy liniami przedmioty

-odgaduje zagadki

-potrafi nazwać drzewa i grzyby rosnące w lesie

-lubi przebywać na świeżym powietrzu

-prawidłowo posługuje się farbami

-potrafi wyciąć dany kształt

-łączy liniami odpowiednie elementy ze sobą

-maluje farbami liście

-odbija liście na kartce tworząc kompozycję

-tworzy słowa przeciwstawne

-pomaga innym w czasie porządkowania zabawek

-śpiewa piosenkę, tańczy przy śpiewie

-odwzorowuje podaną liczbę elementów

-segreguje i poprawnie przelicza liczmany

-zna zasady zabawy w „Berka”

-koloruje wg własnego pomysłu

-rozpoznaje głos kolegi

-tworzy obrazek wg swojego projektu

-śpiewa piosnkę lub jej fragmenty

-prawidłowo wypowiada  wyrazy dźwiękonaśladowcze

-rozumie potrzebę częstego  spaceru

-rozwiązuje labirynt

-odróżnia prawdę od kłamstwa

-pomaga innym po skończonej zabawie

-nie przeszkadza innym w zabawie

-zna słowa rymowanki

-rozpoznaje i nazywa niektóre grzyby jadalne i niejadalne

-wypowiada się nt. darów lasu

bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-nazywa domy zwierząt

-wykonuje ćwiczenia mowy

-zna sposoby spędzania zimy przez niektóre zwierzęta

-stosuje pojęcia: wysoko, nisko

-prawidłowo chodzi na czworakach

-samodzielnie tworzy jesienną pracę

– wykazuje dużą aktywność

-rozpozna postać jeża

-rysuje pastelami na określony temat

-powtarza rymowankę

-bawi się wg własnego wyboru

-rysuje linie

-dobiera obrazki w pary

-stosuje w praktyce pojęcie „para”

-wskazuje części ciała

-szybko odnajduje swoją parę

-odgaduje zagadki słowne

-śpiewa piosenkę

-reguluje głos podczas zabawy

-rysuje w powietrzu kontury drzew

-potrafi opowiedzieć o życiu zwierząt w lesie

-wyszukiwanie określonych sylwet wymienionych w wierszu

-określa pogodę

-stosuje pojęcia „wysoko- nisko”

-odkodowuje obrazek

-kończy zdanie

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-bawi się przy piosence

-słucha uważnie opowiadania

-potrafi wypowiedzieć się nt. życia gryzoni

-maszeruje para za parą

-znajduje swoja parę

-maluje abstrakcyjny obraz

-tworzy rymy do podanych słów

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odgaduje zagadki

-układa z figur wg swoich wzorów

-zapamiętuje treść wiersza

-mówi wiersz lub jego fragmenty z pamięci

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-zna tradycyjne zabawy

-zna i stosuje symbole pogody

-wycina określone elementy

-układa wycięte elementy w całość

-korzysta w sposób bezpieczny ze sprzętu

-dzieli słowa na sylaby

-dopasowuje

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-jest twórcze

-odgaduje nazwy darów

-określa liczebność wg usłyszanych dźwięków

-zna kolory

-koloruje wg własnego pomysłu

-szanuje prawa innych w zabawie

-uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej

-kończy zdanie

-wyraża treść opowieści ruchem

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-reguluje głos podczas mówienia

-improwizuje ruchem przy określonej muzyce

-tworzy własne wypowiedzi nt. treści filmu

-jest skoncentrowane podczas oglądania filmu

– określa znaczenie i rodzaj deszczu

-reaguje na polecenia

-zna zabawę „Uciekaj…..

-odkłada zabawki na miejsce

-rysuje widok zza okna

-jest kreatywne podczas pantomimy

-wymieni produkty zdrowe i niezdrowe

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-mówi o zauważonych zmianach w przyrodzie

-układa zagadki o określonym przedmiocie

-chętnie wykonuje ćwiczenia logorytmiczne

-uważnie słucha, układa zagadki, pyta

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o swoje zęby

-rozumie znaczenie przebywania na powietrzu

-słucha poleceń nauczyciela

-przygotowuje się do robienia zakupów

-odkłada zabawki na miejsce

-rozpoznaje słowa, dzieli je na sylaby

-jest twórcze

-przelicza liczebnikami głównymi

-segreguje wg koloru

-interesuje się zmianami w przyrodzie

-powtarza rymowankę

-dzieli słowa na sylaby

-składa i wycina serwetkę

-śpiewa rymowankę

-słucha wiersza

-zna zasady właściwego ubierania się jesienią

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa siłę wiatru

-rytmicznie powtarza zgłoski

-rysuje i koloruje

-myje owoce przed zjedzeniem

-samodzielnie wykonuje szaszłyki

-postępuje w sposób bezpieczny

-odnajduje szybko swoją parę

-odtwarza tupaniem, klaskaniem struktury rytmiczne