Nasz program:

Tematyka kompleksowa:

Jestem małym patriotą
Jak przekazujemy informacje
Mój przyjaciel miś
Tutaj rosły paprocie

Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie

-rysuje dom, koloruje rysunek

-reaguje na polecenia

-zna symbole narodowe

-wskazuje na mapie Polskę

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-jest samodzielne

-dba o czystość swojego obuwia

-rozpoznaję i nazywa figury geometryczne

-układa z figur smoka

-rozpoznaje miejsca w Polsce

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-nazywa wybrane miejsca ze swojej miejscowości

-wspólnie z innymi tworzy album

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu

-maszeruje w rytm muzyki

-rysuje pastelami

-zna kolory: czerwony i biały

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie wiersza

-wypowiada się na temat jego treści

-próbuje tańczyć Poloneza

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa rytmy z kolorowych kartoników

-rozpoznaje polską flagęi nazywa miejsce

-reaguje na polecenia nauczyciela

-jest twórcze podczas ozdabiania pocztówki

-dokonuje wyboru zabawek

-sprząta po skończonej zabawie

-układa wg wzoru

-słucha uważnie piosenek

-wypowiada się nt. naszej Ojczyzny

-słucha utworów muzyki klasycznej

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-przestrzega zasad  kodeksu

-bierze aktywny udział w zabawie muzyczno-ruchowej

-zna symbole narodowe

-rozumie czym jest Święto Niepodległości

-zna niektóre wydarzenia historyczne

-zachowuje właściwą postawę

-rysuje swój dom

-współdziała podczas zabaw

-szanuje zabawki w sali

-konstruuje z klocków na określony temat

-precyzyjnie kreśli linie

-zna sposoby przekazywania ważnych wiadomości

-zna swój adres

-określi drogę  listu od nadawcy do odbiorcy

-ma poczucie rytmu

-stosuje się zasad i reguł zabawy

-rysuje na określony temat

-współdziała w zabawie

-zna i bawi się w zabawę „Chodzi lisek…..”

-śpiewa piosenkę

-rysuje kredkami na określony temat

-prawidłowo posługuje się tym przyborem

-dba o swoje bezpieczeństwo w czasie zabaw na placu

-zna imiona kolegów

-stara się precyzyjnie wyciąć i przykleić

-zna swój adres zamieszkania

-orientuje się na kartce papieru

-przelicza prawidłowo przedmioty

-wykonuje masażyk

-aktywnie uczestniczy w zabawie „Karuzela”

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rytmizuje tekst

-tworzy opowiadanie

-zapamiętuje tekst piosenki

-śpiewa poznaną piosenkę

-reaguje na zmianę polecenia

-podczas spaceru idzie para za parą

-tworzy dialog podczas rozmowy telefonicznej

-śpiewa piosnkę o listonoszu

-ryzuje kredkami na określony temat

-zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

-kontroluje natężenie głosu podczas zabawy

-precyzyjnie koloruje

-poprawnie wypowiada zgłoski

-zapamiętuje treść wiersza

-mówi wiersz z pamięci indywidulanie i zespołowo

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw

-posługuje się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni

-odgaduje tytuły bajek, ich bohaterów

-układa misia z gotowych elementów

-rysuje elementy obrazka

-odpowiada na pytania

-naśladuje ruchy

-bawi się wg własnego wyboru

-integruje się z grupą

-rysuje postać misia

-segreguje wg koloru

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-maszeruje parami

-rysuje na określony temat

-odgaduje czynności wykonywane przez misia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-mówi wiersz z pamięci

-bierze udział w zajęciach porannych

-śpiewa misiowe rymowanki i kołysanki

-reaguje na sygnały muzyczne

-dopasowuje strój do pogody

-odgaduje nazwę instrumentu

-wymieni pory roku

-słucha uważnie fragmentu bajki

-rysuje na określony temat

-wypowiada się na temat treści filmu

-buduje logiczne zdania

-słucha poleceń nauczyciela

-bawi się w sposób bezpieczny

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-prawidłowo powtarza zgłoski

-projektuje i buduje wg własnego pomysłu

-nazywa niektóre z dinozaurów

-wypowiada się zdaniem nt.  dinozaurów

-chodzi parami w czasie spaceru

-prawidłowo wypowiada określone sylaby

-rysuje na określony temat

-przestrzega ustalonych zasad

-jest pomysłowe i twórcze

-rysuje na określony temat

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

-jest sprawne manualnie i wykleja plasteliną

-cieszy się z wykonania pracy

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-precyzyjnie wycina i estetycznie przykleja

-słucha ze zrozumieniem wiersza

-zna zabawę „My jesteśmy krasnoludki”.

-prawidłowo przelicza

-jest samodzielne w szatni

-odpowiednio się ubiera na spacer

-reaguje na polecenia

-układa dinozaura z figur geometrycznych

-koloruje wg wzoru

-przestrzega zasad zabawy podczas przekazywania hasła

-wypowiada się na temat treści wiersza

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa położenie przedmiotów

-klasyfikuje ze względu na wygląd

-reaguje na sygnały muzyczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe wg polecenia słownego

-aktywnie słucha bajki wykonując ćwiczenia aparatu mowy

-wspólnie z innymi wykonuje doświadczenia

-wyciąga wnioski