Nasz program :

Umiejętności dziecka:


-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-układa w całość obrazek – puzzli

-zna cechy charakterystyczne zimy

-wymieni zjawiska pogodowe zimowe

-zauważa zmiany w przyrodzie

– koloruje części zimowej garderoby

-bawi się w sposób nie wywołujący hałasu

-jest spostrzegawcze i odnajduje takie same przedmioty

-wie jak wykonać zadanie plastyczne

-samodzielnie wykonuję prace plastyczną

-zgodnie się bawi

-łączy w pary takie same komplety

-szybko reaguje na polecenia

-sprząta po zabawie

-nazywa zimowe ubrania

-dzieli nazwy na sylaby

-przelicza liczebnikami głównymi

-układa bałwanka z przygotowanych elementów

-zauważa zmiany w otoczeniu przyrodniczym

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-pomaga innym podczas sprzątania zabawek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-powtarza wierszyk

-powtarza fragmenty piosenki

-śpiewa piosenkę razem z innymi –  zbiorowo

-rzuca śnieżkami zachowując zasady bezpieczeństwa

-potrafi lepić z plasteliny kule

-organizuje własną zabawę w kącikach

-szanuje prawa innych w zabawie

-szacuje długość szalika

-buduje logiczne wypowiedzi

-wymieni cechy zimy

-słucha poleceń nauczyciela

-potrafi lepić i toczyć zimowe kule

-projektuje wzory na szaliku

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-układa ciągi rytmiczne z klocków

-wypowiada się na forum

-nazywa urządzenia elektryczne

-zna zasady bezpiecznego obchodzenia się z nimi

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

-rysuje koliste wzory

-przestrzega zasad

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-przykleja koła wg właściwej kolejności

-poprawnie posługuje się klejem

-dba o estetykę pracy

-rysuje różne wzory

-porządkuje zabawki

-składa obrazek w całość

-dzieli nazwy na sylaby

-tworzy zbiory wg określonej liczebności

-przelicza elementy zbioru

-klasyfikuje wg kształtu

-bawi się z kolegami i koleżankami

-odkłada zabawki na miejsce

-słucha z uwaga dźwięków

-odgaduje zagadki dźwiękowe

-ma poczucie rytmu

-samodzielnie tworzy dźwięki

-umie pogodzić się z porażką

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-przygotowuje samodzielnie ozdoby choinkowe

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wskazuje właściwy obrazek po wysłuchaniu zdania

-wymieni zdrowe produkty

-potrafi pomoc w przygotowaniu zdrowego posiłku

-odnajduje różnice w treści obrazków

-odkłada swoje zabawki na właściwe miejsce

-bawi się zgodnie z innymi

-przedstawia ruchem czynności

-segreguje kola wg koloru

-wypowiada się nt. tradycji Świat Bożego Narodzenia

-buduje logiczne wypowiedzi

-odgaduje nazwy przedmiotów schowanych w worku

-dzieli nazwy na sylaby

-szanuje wytwory prac powstałe w czasie zabawy

– powtarza prawidłowo zgłoski szur, buch, bur

-projektuje

– wyklejając choinkę

-dba o estetykę pracy

-zauważa zmiany w zimowej przyrodzie

-słucha i reaguje na polecenia

-tworzy dłuższe wypowiedzi na temat przygód Treflinka

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-prawidłowo wypowiada zgłoski: hu, cha, ho, hej

-liczy liczebnikami głównymi

-odwzorowuje wg liczebności i koloru

-chętnie przebywa na świeżym powietrzu

-powtarza zgłoski: brum, żżż, wrrr

-odgaduje przedmioty dotykiem

-zna tradycje świat Bożego Narodzenia

-śpiewa kolędy

-interesuje się zjawiskami pogodowymi oraz przyrodniczymi

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-słucha uważnie bajki świątecznej

-współdziała w zabawie

-wykonuje zadania słowne i ruchowe zgodne z treścią wiersza

-odgaduje zagadki

-współdziała w zabawie

-prawidłowo powtarza zgłoski

-stosuje się do reguł zabawy

-wymieni pory roku począwszy od zimy

-wie na czym polega cykliczność pór roku

-dopasowuje obrazki do poszczególnych  pór roku

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-układa zdania na określony temat

-komponuje pracę z drobnych elementów

-wymieni pory roku bez pomyłki

-prawidłowo powtarza zgłoski

-recytuje wierszyk z pokazywaniem

-dostrzega rytm dnia i nocy

-prawidłowo posługuje się pojęciami; rano, południe, wieczór

-wie jak ważne są spacery dla zdrowia wszystkich

-potrafi podskakiwać

-koloruje właściwe obrazki

-poprawnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-gra rytmiczne na trójkącie

-improwizuje w tańcu

-potrafi podskakiwać

-zauważa zmiany w przyrodzie

-samodzielnie organizuje sobie czas

-dzieli słowa na sylaby

-reaguje na polecenia

-samodzielnie redaguje życzenia noworoczne

-dostrzega zmiany w otoczeniu

-potrafi podskoczyć

-rysuje na temat okrślony