Nasz program:

Dziecko:
– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– zna zabawę w „Balonika”

– prawidłowo powtarza zgłoski i głoski

– wyjaśni pojęcie „karnawał”

– buduje logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi

– odgaduje nazwy postaci z bajek

– samodzielnie projektuje suknię

– precyzyjnie posługuje się nożyczkami

– reaguje na polecenia

– powtarza zdania z rymowanki

– odgaduje i koloruje

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– słucha uważnie

– przelicza i dorysowuje właściwą ilość elementów

– uważnie słucha wiersza

– odpowiada na pytania związane  z treścią wiersza

– wypowiada się na forum grupy

– ilustruje ruchem charakter muzyki

– przestrzega zasad kodeksu  bezpiecznej zabawy

– słucha poleceń nauczyciela

– rysuje mazakami wg własnego pomysłu

– jest spostrzegawcze

– sprząta zabawki

– bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami

– precyzyjnie rysuje

– rozpoznaje rymy

– prawidłowo przelicza w danym zakresie

– układa, rozpoznaje i kontynuuje określone rytmy

– prawidłowo wykonuje zadania i ćwiczenia ruchowe

– jest zręczne i sprawne ruchowo oraz samodzielne

– reaguje na polecenia nauczyciela

– jest spostrzegawcze

– dzieli się zabawkami

– bawi się wg własnego wyboru

– koloruje wg własnego pomysłu

– tworzy pary

– słucha i ilustruje treść wiersza sylwetami

– wyjaśni pojęcie karnawał

– ozdabia szablon wg własnego pomysłu

– jest oryginalne w swoim projektowaniu

– przestrzega zasad kodeksu

– reaguje na polecenia

– śpiewa znane piosenki

– odtwarza określony wzór

– szanuje prawa w zabawie

– sprząta zabawki po skończonej zabawie

– dzieli się zabawkami

– chętnie uczestniczy w zabawie przebierania się

– liczy w słowach sylaby

– dzieli słowa na sylaby

– słucha uważnie opowiadania

– odpowiada na pytania

– czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się

– jest sprawne i zręczne

– mówi o oznakach zimy

– reaguje na polecenia nauczyciela

– rozpoznaje przedmioty po dotyku

– precyzyjnie wycina

– przestrzega ustalonych zasad

– mówi rytmicznie rymowankę

– śpiewa znaną piosenkę- zabawę

– słucha uważnie wiersza

– wymieni dni tygodnia

– odpowiada na pytania

– pomaga ptakom w zimie

– lepi z plasteliny ptaszka

– dba o porządek w miejscu pracy

– nazywa ptaki

– prawidłowo powtarza zgłoski

– przelicza prawidłowo

– rysuje właściwą ilość elementów

– szanuje przybory i zabawki przedszkolne

– rysuje wg wzoru

– powtarza rymowankę

– potrafi opowiedzieć o życiu i zwyczajach lisów

– wypowiada się na określony temat

– prawidłowo powtarza zgłoski

– współdziała w zabawie z rówieśnikami

– reaguje na zmiany poleceń

– potrafi się zrelaksować

– odgaduje zagadki

– prawidłowo wypowiada nazwy zwierząt

– odkłada zabawki na właściwe miejsce

– wie jak należy pomagać ptakom w czasie zimy

– posługuje się pojęciami nad, pod, obok, za, przed, przy

– rysuje ptaki wg instrukcji

– kontynuuje określony rytm

– prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

– prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– określa ilość, kolor i kształt chmur

– reaguje na zmianę polecenia

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

– precyzyjnie koloruje rysunek

– samodzielnie organizuje sobie czas

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

– dzieli nawy ptaków na sylaby

– tańczy w rytm melodii

– określa wysokość dźwięków

– powtarza podany rytm

– precyzyjnie wycina

– dba o estetykę swojej pracy

– potrafi celnie rzucać  do celu

– reaguje na polecenia

– dzieli słowa na sylaby

– rysuje określone wzory

– współdziała w zabawie

– zachęcenie do współdziałania

– śpiewa piosenkę i bawi się przy niej

– odgaduje zagadki słuchowe

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta

– opowiada o ich zwyczajach

– jest zręczne i sprawne ruchowo

– rozumie jak ważne dla zdrowia są spacery

– reaguje na polecenia nauczyciela

– dobiera właściwe rymy

– powtarza rymowankę

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– śpiewa poznaną piosnkę

– precyzyjnie wycina

– słucha uważnie treści inscenizacji

– uczy się na pamięć fragmentów inscenizacji

– tworzy własne wypowiedzi

– wypowiada się na forum grupy

– rzuca do celu

– słucha poleceń nauczyciela

– rysuje członów rodziny

– opowiada o swoich  rodzinach

– nazywa członków rodzin

– przestrzega ustalonych zasad

– jest spostrzegawcze

– rysuje spirale w powietrzu

– słucha uważanie wiersza

– zna niektóre z zabaw

– wymienia nazwy zabaw

– odtwarza z pamięci fragmenty piosenki

– reaguje na zmiany w muzyce

– śpiewa piosenkę

– słucha poleceń nauczyciela

– odgaduje zagadki i wybiera właściwe rozwiązania

– porządkuje po skończonej zabawie

– we właściwy sposób posługuje się głosem

– śpiewa piosenkę

– łączy obrazki z cieniami

– rozpoznaje figury geometryczne

– prawidłowo przelicza

– jest zwinne i sprawne ruchowo

– samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

– rysuje portret dziadka

– wypowiada się nt. ulubionych zajęć dziadków

– sprząta po skończonej zabawie

– bawi się zgodnie z rówieśnikami

– buduje logiczne zdania

– zna zainteresowania dziadków

– rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

– powtarza rymowankę

– ilustruje ruchem piosenkę

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– przestrzega ustalonych zasad

– reaguje na polecenia nauczyciela

– tworzy ciąg opowiadania

– dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– porządkuje salę po skończonej zabawie

– jest spostrzegawcze

– śpiewa znana piosenkę

– słucha uważnie wiersza

– odpowiada na określone pytania

– jest sprawne ruchowo

– prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń

– projektuje wg własnego pomysłu

– jest spostrzegawcze

– bawi się zgodnie w zespołach

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– projektuje obrazek zimowy

– bawi się przy piosence „Pingwin”

– zna i wymienia właściwości śniegu

– wypowiada się nt. zabaw zimowych

– poprawnie rysuje i wycina figury geometryczne

– we właściwy sposób korzysta z szablonu

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

– nie potrąca innych podczas zabawy

– ilustruje ruchem treść piosenki

– przestrzega ustalonych zasad

– bawi się we właściwy sposób

– rysuje wg wzoru

– śpiewa piosenkęrazem z innymi dziećmi

– wymieni kilka dyscyplin sportowych

– mówi wiersz  z pamięci

– uważnie słucha innych

– tańcząc reaguje na zmianę hasła

– tańczy przy muzyce

– oczyszcza buty ze śniegu

– biega nie potrącając innych

– potrafi regulować oddech

– precyzyjnie wycina i układa

wg kodu

– bawi się zgodnie z innymi

– bawi się zgodnie z innymi

– mówi umiarkowanym głosem

– jest zręczne

– ma poczucie równowagi

– układa bałwanka wg wzoru

– dokonuje właściwych obliczeń, prawidłowo przelicza

– jest sprawne ruchowo

– jest zręczne, zwinne

– spaceruje parami zwartą grupą

– biega nie potrącając innych

– improwizuje ruchowo przy muzyce

– prawidłowo wykonuje zadania matematyczne

– dba o porządek w sali zabaw

– jest spostrzegawcze

– dzieli słowa na sylaby

– aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

– odróżnia dźwięki wysokie i niskie

– gra na instrumentach perkusyjnych

– wykleja szablon bibułą

– dba o estetykę pracy

– sprząta po skończonej pracy

– samodzielnie przebiera się w szatni

– mówi wiersz z pamięci

– rysuje po śladzie

– prawidłowo posługuje się ołówkiem

– bawi się zgodnie z innymi

– bawi się przestrzegając zasad kodeksu przedszkola

– jest spostrzegawcze

– rozumie pojęcie „wczoraj”

– wypowiada się pełnym, logicznym zdaniem

– mówi wiersz z pamięci

– prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

– jest sprawne ruchowo

– bawi się zgodnie z innymi

– biega bez potrącania innych

– maluje farbami wykorzystując różne kolory

– tworzy własne improwizacje ruchowe przy muzyce