Nasz program :

Dziecko:

– samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek

– ma bogatą wiedzę nt. zimy

– powtarza rymowankę

– tworzy zdania nt. treści obrazków

– układa obrazki wg właściwej kolejności

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– postępuje wg instrukcji nauczyciela

– reaguje na polecenia nauczyciela

– rozpoznaje i nazywa wielkości figur

– organizuje sobie zabawę

– zna i śpiewa piosenkę do zabawy

– precyzyjnie wycina

– uważnie słucha utworu

– wypowiada się nt.  wysłuchanej treści bajki

– słucha utworów muzyki klasycznej

– tworzy własne improwizacje ruchowe

– przestrzega zasad kodeksu

– wypowiada się na forum grupy

– określa czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

– dba o porządek w miejscu zabawy

– bawi się zgodnie z innymi

– jest sprawne manualnie

– precyzyjnie koloruje

– określa wielkość przedmiotów

– prawidłowo przelicza

– jest sprawne ruchowo

– współdziała zespołowo

– określa dzisiejszą pogodę

– szybko reaguje na polecenia

– określa przymiotnikami „śnieg”

– dorysowuje właściwą liczbę elementów

– podaje określenia związane z zimą

– odtwarza podany rytm

– śpiewa rymowankę

– szybko ustawia się w kole

– tworzy kompozycję stemplując

– szanuje prawa  do dobrej zabawy

– samodzielnie organizuje sobie zabawę

– rozpoznaje i nazywa dźwięki

– tworzy logiczne zdania

– wypowiada się nt. cech charakterystycznych  zimy

– dostosowuje ubiór do pogody

– reaguje na sygnały słowne

– tworzy pracę plastyczną

– projektuje swoją bombkę

– uważnie słucha opowiadania

– zauważa zmiany w przyrodzie zimą

– śpiewa wspólnie kolędy

– precyzyjnie wycina i układa obrazek w całość

– rozpoznaje przedmioty dotykając je

– powtarza z pamięci  rymowankę

– słucha uważnie treści wiersza

– powtarza fragmenty wiersza z pamięci

– zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

– w sposób właściwy posługuje się określeniami: na, pod, za, obok, z prawej strony z lewej strony

– prawidłowo przelicza

– zna tradycje mikołajkowe

– mówi o zauważonych zmianach w przyrodzie

– chętnie pomaga innym

– sam organizuje sobie czas wolny

– szanuje zabawki swoje i innych

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– nazywa zauważone ptaki

– rysuje i koloruje anioła

– zna i stosuje pojęcia przestrzenne

– dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– odgaduje nazwę zabawki

– wie na czym polega rytm

– układa rytm z podanych obrazków

– zna znaczenie spacerów dla zdrowia i często uczestniczy w spacerach

– porządkuje salę po skończonej zabawie

– rysuje po śladzie i dokładanie koloruje

– segreguje tworząc zbiory

– rytmizuje tekst wierszyka

– śpiewa piosnkę fragmentami lub w całości

– segreguje i klasyfikuje wg kształtu

– samodzielne projektuje

– wykonuje łańcuch choinkowy

– określa i rozpoznaje zapachy

– zna tradycje potraw świątecznych

– przelicza sylaby w słowach

– jest aktywne ruchowo podczas zabaw porannych

– tworzy dłuższe wypowiedzi

– rysuje kredkami na określony temat

– dba o przybory do rysowania

– zna znaczenie przebywania na świeżym powietrzu

– odgaduje słowo i przelicza w nim sylaby

– odgaduje zagadki

– powtarza z pamięci rymowankę

– ilustruje ruchem treść piosenki

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– rozpoznaje po dotyku przedmioty

– korzysta z zabawek we właściwy sposób

– dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– prawidłowo powtarza zgłoski

– wymienia nazwy dni tygodnia wg kolejności

– potrafi określić jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

– odróżnia kierunki: prawo, lewo

– mówi wyliczankę o dniach tygodnia

– kończy logicznie rozpoczęte zdanie

– sprząta zabawki po skończonej zabawie

– nazywa pory roku

– wycina precyzyjnie nożyczkami

– przestrzega zasad dobrej zabawy

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– wyraża określone emocje

– eksperymentuje i wyciąga wnioski

– wymienia nazwy poszczególnych miesięcy

– dostrzega uroki zimowego krajobrazu

– bawi się przy wyliczance

– tańczy przy muzyce

– rysuje na podany temat