Zapraszamy dzieci do udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-TECHNICZNYM
„ ZIMOWE STWORKI I INNE POTWORKI”

Stwórz dowolną techniką stabilną pracę przestrzenną.

Użyj różnorodnych materiałów z wyjątkiem: waty, plasteliny, materiałów sypkich np. kasza, ryż.

Termin składania prac: do 18.01.2023 r.

Prace należy dostarczyć do P. Doroty Majoch

Ogłoszenie wyników: 26.01.2023 r.

Na autorów najlepszych prac zzekają atrakcyjne nagrody!

 

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Nawojowa pt. „ Zimowe stworki i inne potworki ”

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej
ul. Ogrodowa 14, 33-335 Nawojowa, tel. 184457018
e-mail: nawojowa.przedszkole@op.pl

II. Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik składający pracę musi zamieścić na niej następujące dane: imię, nazwisko, wiek wykonawcy, telefon kontaktowy nauczyciela.

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
• dzieci 3-4 letnie
• dzieci 5-6 letnie

III. Technika wykonania:

Stabilna praca przestrzenna wykonana dowolną techniką z użyciem różnorodnych materiałów. Wyjątek stanowią: wata, plastelina, materiały sypkie np. kasza, ryż)

IV. Termin i miejsce:

Prace konkursowe będą przyjmowane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Nawojowej do 18.01.2023 r.

V. Nagrody i wyróżnienia

Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu składające się minimum
z trzech osób. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

• zgodność z tematem
• inwencja własna
• dobór środków i technik plastycznych
• kompozycja i gama kolorystyczna
• samodzielność wykonania
• walory artystyczne
• estetyka wykonania

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.01.2023 r. O dokładnej godzinie wręczenia nagród w dniu 26.01.2023 r. opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Autorom najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Opiekunowie dzieci, których prace zostaną nagrodzone będą poinformowani telefonicznie.

Uwagi

Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

Prace można odbierać do końca lutego 2023 r., po tym terminie przechodzą do dyspozycji organizatora. Za ewentualne uszkodzenia nie zawinione przez organizatorów nie ponosimy odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Instytucje biorące udział w konkursie muszą przy składaniu prac przedstawić listę uczestników (według załącznika), która będzie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi danych osobowych osób małoletnich.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego regulaminu.