Tematyka kompleksowa:
Zwierzęta zimą
Kocham Babcię i Dziadka
Zabawy na śniegu
Każdy lubi karnawał

Umiejętność dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi
-posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok
-odgrywa przypisane sobie role
-wyjaśni pojęcia: karnawał, przebierańcy
-wypowiada się nt. zapamiętanego balu
-chodzi parami podczas spaceru
-reaguje na polecenia nauczyciela
-śpiewa i tańczy
-wycina elementy i odpowiednio je przykleja
-szanuje prawa innych w zabawie
-rysuje na temat
-śpiewa rymowankę
-koloruje wg wzoru
-prawidłowo posługuje się kredkami
-zachowuje porządek w miejscu pracy
-reaguje na polecenia
-wybiera właściwe przedmioty
-chętnie pomaga innym
-bawi się w wybranych kącikach
-układa puzzle
-tańczy do muzyki z rekwizytem
-prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi otoczenia
-przelicza liczebnikami porządkowymi
-określa kształt i kolor chmur
-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe
-dzieli się zabawkami
-mówi umiarkowanym głosem
-jest spostrzegawcze
-ma bogata wyobraźnię
-śpiewa i tańczy przy muzyce
-reaguje na sygnał dźwiękowy
-aktywnie uczestniczy w zajęciu
-zna znaczenie ruchu dla zdrowia
-szybko łączy się w pary
-układa rytmy matematyczne
-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
-przestrzega ustalonych zasad
-tańczy i śpiewa do określonej piosenki
-słucha z uwagą opowiadania
-tańczy w parze
-obserwuje i wyciąga wnioski
-prawidłowo przelicza balony
-nazywa pokarm poszczególnych zwierząt
-śpiewa i bawi się przy piosence
-odtwarza fragmenty wiersza z pamięci
-odpowiada na pytania
-wskazuje pokarmy zwierząt leśnych
-wie kto to jest leśniczy
-segreguje wg gatunku
-wypowiada się nt. lasu
-sprząta po skończonej zabawie
-mówi wiersz z pamięci
-odgaduje nazwę zwierzątka
-maluje farbami na podany temat
-nazywa ptaki zimujące u nas
-lepi kule śniegowe
-bawi się w sposób bezpieczny
-przeskakuje niskie przeszkody
-łączy figury w całość i odgaduje ich nazwy
-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
-słucha odgłosów i je rozpoznaje
-przelicza w zakresie dostępnym sobie
-określa liczebność (mało, dużo, po równo)
-używa określeń: wysoko, nisko
-samodzielnie się przebiera i skalda ubrania
-przeskakuje przeszkody
-maluje lisa
-słucha uważnie
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-współdziała w zabawie
-wspólnie śpiewa piosenkę
-koloruje ptaki
-powtarza z pamięci treść piosenki
-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka w czasie zabaw na placu
-słucha poleceń
-określa położenie
-koloruje sarnę
-maluje na określony temat
-wypowiada się na forum grupy logicznymi zdaniami
-posługuje się zdobytą wiedzą o ptakach i zwierzętach leśnych
-wie jak należy zachowywać się w lesie
-słucha poleceń nauczyciela
-nazywa zimowe domy zwierząt
-określa logiczności lub nielogiczność wypowiedzi
-śpiewa i tańczy „Grozika”
-opowiada o swoich babciach i dziadkach
-potrafi rzucać do celu
-interesuje się zmianami w przyrodzie zimą
-rzuca do określonego celu
-słucha z uwagą wiersza
-precyzyjnie rysuje wzory
-projektuje i buduje
-rysuje kwiatek dla babci
-rytmizuje tekst
-potrafi stemplować
-projektuje pracę i samodzielnie ja wykonuje
-lubi pracę zespołową
-wspólnie ustala plan działania
-celnie rzuca
-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu
-zna sposoby na niechorowanie
-precyzyjnie koloruje
-prawidłowo posługuje się przyborami
-odgaduje zagadki
-zna kolory
-określa zauważone wcześnie zmiany i je porównuje z bieżącymi
-bawi się przy piosnce „Jawor”
-chętnie bierze udział w pantomimie
-reaguje na sygnały
-powtarza motywy rytmiczne
-rytmizuje tekst
-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy
-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej
-przestrzega zasad kodeksu
-maluje laurkę
-aktywnie ćwiczy
-szybko ustawia się w kółeczko
-z zainteresowaniem ogląda film
-zachowuje właściwą postawę podczas projekcji
-wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się w strój wyjściowy
-rytmizuje tekst
-rysuje prezenty
-słucha utworu muzyki klasycznej
-wymieni sprzęt do zabaw zimowych
-kończy rozpoczęte zdanie
-ma wyobraźnię plastyczną
-recytuje poznany wiersz
-maluje na określony temat
-przykleja gotowe elementy
-dba o estetykę pracy
-nazywa poszczególne dziedziny sportu
-mówi umiarkowanym głosem
-słucha uważnie muzyki
-rozpoznaje koło spośród innych figur
-reaguje na polecenia
-układa kompozycje kół
-składa koło z części w całość
-maluje zimowe obrazki
-śpiewa w grupie poznane wcześniej piosenki
-chętnie pomaga innym w różnych zadaniach
-maluje na określony temat
-bawi się przy muzyce
-uczestniczy w zabawach porannych
-uważnie słucha utworów
-ilustruje ruchem treść piosenki
-potrafi namalować bałwana
-zna i bawi się przy piosence „Pingwin”
-odkłada zabawki po skończonej zabawie
-szanuje prawa innych w zabawie
-bierze udział w zabawie ruchowo-muzycznej
-opowiada przygody bałwanka
-tworzy zdania logiczne i poprawne pod względem gramatycznym
-wyciąga wnioski z przeprowadzonego doświadczenia
-uważnie słucha wiersza o zimie
-kontroluje głos w czasie zabawy