Nasz program:

 

Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-wypowiada się nt. doświadczeń karnawałowych

-układa puzzle

-określa kolor i kształt chmur

-uczestniczy w zabawie

-posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie

-bawi się zgodnie z rówieśnikami

-tworzy rysunek wokół koła

-ozdabia szablon sukni wg własnego projektu

-potrafi rzucać jak najdalej śnieżkami

-koloruje wg wzoru i własnego pomysłu

-używa zwrotów grzecznościowych

-odkłada zabawki na miejsce

-tańczy w parze przy muzyce

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-rozumie pojęcie „para”

-tworzy pary

-poprawnie posługuje się liczebnikami porządkowymi

-rozpoznaje figury geometryczne

-układa obrazki z mozaiki

-szanuje wspólne i własne zabawki

-wykonuje zadania słowno-ruchowe

-słucha treści piosenki

-śpiewa refren piosenki

-koloruje wg określonego wzoru

-jest uprzejme wobec innych

-porządkuje, segreguje ubrania

-wypowiada się zdaniami

-buduje logiczne wypowiedzi

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-jest samodzielne

-postępuje zgodnie z instrukcja nauczyciela

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy

-rozwiązuje zagadki o zwierzętach

-rozpoznaje zwierzęta i mówi o ich zwyczajach

-odgaduje po wyglądzie nazwy zwierząt

-bawi się w małych grupach

-szanuje prawa innych w zabawie

-z zaciekawieniem ogląda książki o zwierzętach

-potrafi stemplować

-samodzielnie wykonuje swoją pracę

-przestrzega zasad

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-układa puzzle

-odkłada zabawki na miejsce

-odgaduje dźwięki wydawane przez zwierzęta

-określa położenie zwierząt

-określa liczebność zbiorów

-nie wykracza poza teren określony przez nauczyciela

-samodzielnie buduje zdania

-kończy rozpoczęte zdanie

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-otacza pętlą zwierzęta

-odgaduje nazwy instrumentów po wydawanych dźwiękach

-ma poczucie rytmu

-gra na instrumentach

-klasyfikuje przedmioty

-precyzyjnie koloruje rysunek

-zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania

-zauważa zmiany w przyrodzie zimą

-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt

-używa zwrotów grzecznościowych

-rozpoznaje członków rodziny

-z uwaga ogląda film

-wie co to znaczy być prawdomównym

-rozumie dlaczego nie należy kłamać

-wypowiada się logicznymi zdaniami

-odkłada zabawki na miejsce

-pomaga innym

-układa wzory kwiatowe

-szanuje swoje babcie i dziadków

-słucha wierszyka

-opowiada o przygodzie Treflinka

-rysuje swoją babcie i dziadka

-bawi się posługując się umiarkowanym głosem

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-jest spostrzegawcze i odnajduje śnieżynki

-określa położenie przedmiotów względem siebie

-jest samodzielne podczas ubierania się i rozbierania

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-tworzy obrazek z koła

-niesie pomoc swoim kolegom i koleżankom

-powtarza rymowankę i wykonuje określone czynności

-gra rytmicznie na instrumentach

-czerpie radość ze wspólnych zabaw na dworze

-ćwiczy aktywnie

-koloruje wg wzoru

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-bawi się wg własnego wyboru

-tańczy przy muzyce

-słucha z uwaga wiersza

-odpowiada na pytania z wiersza

-wie, ze częste spacery sprzyjają zdrowiu

-rytmizuje dany tekst

-dba o porządek w sali po skończonej zabawie

-kończy rozpoczęte zdanie

-potrafi się wypowiedzieć nt. symptomów zimy

-określa kształt płatków śniegowych

-porządkuje miejsce zabawy

-tworzy wypowiedzi nt. zabaw zimowych

-rysuje białą kredą na określony temat

– jest zadowolone ze swoje pracy

-rzuca do określonego celu

-przestrzega wspólnych zasad

-odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie

-podaje nazwy przedmiotów koloru białego

-posługuje się pojęciem „para”

-poprawnie przelicza liczebnikami głównymi

-wykonuje poprawnie zadania plastyczne

-przestrzega wspólnych zasad

-z zabawek korzysta we właściwy sposób

-koloruje wg wzoru

-odgaduje dźwięki grane na instrumentach

-tańczy do muzyki

-lepi ze śniegu kule

-obserwuje prowadzone doświadczenie wyciągając wnioski

-współdziała w czasie zabawy z innymi

-zna symbole zimy

-postępuje w sposób bezpieczny bawiąc się w czasie zimy na dworze

-posługuje się pojęciem para

-zauważa różnice w wyglądzie otoczenia jesienią i zimą

-przelicza liczebnikami głównymi

-porównuje wielkość przedmiotów