Nasz program :

W kosmosie

Bajki i baśnie

W lodowej krainie

Zwierzęta egzotyczne

Umiejętności dziecka:


-w sposób właściwy operuje głosem

-jest spostrzegawcze

– wie do czego służy globus

-wypowiada się na określony temat budując zdania

-interesuje się życiem  ludzi w innych krajach

-samodzielnie przebiera się w szatni

-skacze na dwóch nogach

-precyzyjnie rysuje po śladzie

– dzieli się zabawkami

-sprząta zabawki razem z innymi

-śpiewa i tańczy

-przelicza liczebnikami głównymi

-wie jak należy stemplować

-wykonuje samodzielnie pracę plastyczną

-jest sprawne ruchowo

-bawi się w sposób bezpieczny na placu zabaw

-maluje wg kodu

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-wyszukuje właściwe przedmioty

-określa ich wielkość

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-układa określone rytmy

-skacze obunóż

-powtarza wskazany ruch

-kończy pracę plastyczną

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-aktywnie ćwiczy

-uważnie słucha poleceń ruchowych

-przestrzega zasad

-słucha poleceń nauczyciela

-wypowiada skojarzenia ze słowem „zima”

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-składa szablon w całość

-zna zabawę „Stary niedźwiedź”

-słucha wiersza z uwagą

-odpowiada na pytania

-nazywa zwierzęta polarne

-spaceruje parami w bezpiecznej odległości

-słucha i reaguje na polecenia nauczyciela

-jest kreatywne

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia graficzne

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-formuje z plasteliny „węża”

-odgaduje głos kolegi

-słucha uważnie opowiadania nauczyciela

-nazywa zwierzęta sawanny

-zna ich zwyczaje

-lubi spacery na świeżym powietrzu

-biega bez potrąceń innych

-prawidłowo wykonuje zadanie oddechowe

-improwizuje przy muzyce

-maluje żyrafę zgodnie z instrukcją

-prawidłowo wykonuje zdana ruchowe

-biega nie potrącając innych

-rozpoznaje i nazywa emocje

-lepi żółwia z plasteliny

-wie jak wygląd żółw

-naśladuje wybrane zwierzątko

-przelicza prawidłowo

-posługuje się określeniami duży, mały

-klasyfikuje przedmioty

-zamalowuje słonia

-dostrzega zmiany w przyrodzie

-biega bez potrąceń

-improwizuje ruchowo przy muzyce

-konstruuje ciekawe budowle

-przestrzega ustalonych zasad

-uzupełnia rysunek

-zapamiętuje rymowankę

-zna tekst piosenki

-śpiewa piosenkę fragmentami lub w całości

-rozumie dlaczego spacery są ważne dla zdrowia

-reaguje na polecenia

-wykonuje określone ćwiczenia

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-koloruje wg wzoru

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-słucha uważnie wierszy

-wypowiada się na forum grupy

-rysuje na określony temat

-przelicza prawidłowo

-powtarza rymowankę

-interesuje się kosmosem

-przegląda książki, albumy

-interesuje się  planetami

-słucha uważnie wiersza

-uczy się fragmentami wiersza na pamięć

-potrafi wypowiedzieć się nt. kosmosu, planet, układu słonecznego

-konstruuje wg własnej wyobraźni

-sprawnie wycina

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-samodzielnie rysuje pracę plastyczną

-określa wielkość przedmiotów

-koloruje wg wzoru

-bawi się przy znanej piosence

-układa kompozycje z figur

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-bawi się razem z innymi dziećmi

-słucha poleceń nauczyciela

-układa wg wzoru

-odpowiada na pytania

-bawi się zgodnie w małych grupach

-tworzy skojarzenia

-tworzy improwizacje ruchowe przy muzyce

-ma poczucie rytmu

-naśladuje „ robota”

– przestrzega zasad

-naśladuje ruchy robota

-przelicza dźwięki

-rysuje po śladzie

-pomaga innym w czasie zabawy i sprzątania

-chodzi pod „dyktando ruchowe”

-sucha uważnie wiersza

-wypowiada się nt. swoich marzeń

-buduje logiczne zdania

-nazywa figury geometryczne

-samodzielnie organizuje sobie czas  i zabawę

-odgaduje zagadki słuchowe

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-interesuje się książkami

-wie jak ważna jest przyjaźń

-ma poczucie równowagi

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-utrzymuje równowagę

-naśladuje ruchy zwierząt

-wypowiada życzenia

-przestrzega ustalonych zasad

-odtwarza podany rytm

-odgaduje tytuły bajek

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-utrzymuje równowagę podczas zabawy

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-powtarza rytm

-potrafi pokazać mimiką twarzy określone uczucia

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-łączy w pary przedmioty

-jest samodzielne w szatni

-interesuje się przyrodą

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-powtarza tekst śpiewając

-jest odważne podczas występów przed publicznością

-tańczy i śpiewa z innymi

-jest samodzielne podczas przebierania się w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-uważnie wsłuchuje się w treść bajki

-potrafi okazać określone uczucia

-jest twórcze

-zna i bawi się w zabawę „Jawor, jawor”

-określa miejsce położenia

-ogaduje bajkowe zagadki

-zna bohaterów i tytuły bajek

-opowiada treść bajek

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-słucha poleceń i na nie szybko reaguje

-odtwarza rymowankę

-śpiewa piosenkę