Nasz program :

Dziecko:
– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– wykonuje doświadczenie

– śpiewa i bawi się przy znanej piosence

– słucha uważnie opowiadania

– wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki

– samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela

– rysuje swoje ulubione zwierzę polarne

– precyzyjnie rysuje po śladzie

– używa zwrotów grzecznościowych

– w bezpieczny sposób korzysta z zabawek

– koloruje wg wzoru

– wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

– rozwiązuje zagadki o zwierzętach

– słucha informacji na temat zwierząt

– celnie rzuca

– odtwarza krótkie motywy muzyczne, rymowanki

– śpiewa rymowanki

– bawi się w sposób bezpieczny

– celnie rzuca

– dzieli słowa na sylaby

– jest spostrzegawcze

– pomaga innym w porządkowaniu zabawek

– dzieli się zabawkami

– rysuje wg wzoru

– podaje określenia dotyczące  „śniegu”

– układa koła wg polecenia matematycznego

– prawidłowo przelicza

– celnie rzuca i prawidłowo chwyta

– zauważa zmiany w przyrodzie

– rzuca do określonego celu

– nazywa zwierzęta polarne

– opowiada o zwierzętach

– określa kierunki: prawo, lewo

– bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– śpiewa i bawi się przy znanej piosence

– wykonuje ćwiczenia oddechowe

– odtwarza podany rytm

– recytuje rymowankę wg polecenia: cicho, głośno….

– słucha utworów muzyki klasycznej

– wykonuje pracę wg określonego wzoru

– rozumie znaczenie spacerów dla zdrowia człowieka

– kończy rozpoczęty rysunek

– szanuje prawa innych w zabawie

– szanuje przedszkolne zabawki i wytwory zabaw innych

– kończy rozpoczęte słowa

– śpiewa i bawi się przy piosence

– uważnie słucha wiersza

– odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

– pamięta o nie oddalaniu się od rodziców

– dostrzega zamiany w przyrodzie

– wymienia czynności jakie wykonuje niedźwiedź

– kończy rozpoczęty obrazek

– wypowiada się nt. zwierząt egzotycznych

– powtarza treść wiersza z pamięci

– wypowiada się nt. zwyczajów i życia lwa

– precyzyjnie wycina

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– prawidłowo chodzi na czworakach

– lubi rysować

– używa zwrotów grzecznościowych

– szanuje prawa w zabawie

– wypowiada się nt. życia krokodyli

– słucha uważnie wiersza

– wyjaśni pojęcie „krokodyle łzy”

– ma poczucie rytmu

– powtarza podany temat rytmiczny

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

– wypowiada się nt. treści obrazka

– koloruje obrazek

– dzieli słowa na sylaby i przelicza ich ilość w słowach

– powtarza rymowankę

– prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

– słucha i wskazuje odpowiednia ilość dźwięków

– odgaduje czy zdania są prawdziwe czy fałszywe

– określa tempo mówienia: wolne- szybkie

– lepi z plasteliny słonia

– współpracuje z innymi w zespole

– ma bogatą wiedzę nt. zwierząt egzotycznych

– bawi się zgodnie w małych grupach

– opowiada treść obrazka

– układa z figur geometrycznych

– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

– dba o porządek w miejscu pracy

– dorysowuje brakujące elementy

– konstruuje z klocków ciekawe budowle

– rozwiązuje zagadki

– potrafi się wypowiedzieć nt. księżyca, gwiazd, planet, słońca

– rysuje na kartce oburącz

– pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy

– prawidłowo wypowiada zgłoski

– tworzy własne improwizacje przy muzyce

– zna i stosuje zasady gry

– umie pogodzić się z porażką

– zachowuje właściwą postawę w czasie ruchu i stania

– układa obrazek w całość

– koloruje wg własnego pomysłu

– odtwarza wskazany ruch

– zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

– wypowiada się nt.  treści filmu

– prawidłowo posługuje się kredkami

– odtwarza ruchy innych

– samodzielnie podejmuje decyzje co do zabawy

– odpowiada za swoje czyny

– wyjaśni pojęcie „astronom”

– słucha opowiadania nt. Mikołaja Kopernika

– tworzy dłuższe wypowiedzi

– zauważa zmiany w przyrodzie

– projektuje i lepi z plasteliny

– dzieli słowa na sylaby

– opowiada treść ilustracji

– reaguje na sygnały

– zna i wymienia etapy powstania książki

– szanuje książki

– rysuje kredkami na określony temat

– wypowiada się nt. swojej pracy

– rysuje na określony temat

– słucha uważnie wiersza

– ilustruje wiersz sylwetami

– wspólnie z innymi śpiewa piosenkę

– rozpoznaje odgłosy