Nasz program :

Dziecko:

 – używa zwrotów grzecznościowych

– wykonuje ćwiczenia oddechowe

– interesuje się nową porą roku

– słucha uważnie wiersza

– zna i wymieni oznaki przedwiośnia

– buduje logiczne wypowiedzi

– rysuje mazakami na określony temat

– sprząta przybory

– reaguje na sygnały

– uczestniczy w zabawie pantomimicznej

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

– w sposób właściwy porozumiewa się z innymi

– prawidłowo przelicza, segreguje i porównuje liczebność zbioru

– rytmizuje tekst

– powtarza fragmenty lub całość wiersza

– mówi wiersz z pamięci na forum grupy

– układa melodie do prostych tekstów o wiośnie

– jest twórcze

– zna i bawi się przy piosence „Karuzela”

– kończy rozpoczęty wzór

– cierpliwie czeka na swoją kolej w zabawie

– szanuje prawa innych w zabawie

– wypowiada się nt. znaków wiosny

– składa obrazek w całość

– prawidłowo przelicza

– właściwie posługuje się liczebnikami porządkowymi

– kontynuuje rytm

– jest sprawne ruchowo

– współdziała podczas ćwiczeń

– bawi się wspólnie  z innymi

– słucha poleceń

– śpiewa i tańczy przy piosence ”Poszło ….

– odgaduje odgłosy

– odkłada zabawki

-bezpiecznie bawi się z innymi

– odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

– ilustruje treść wiersza dźwiękami instrumentów

– precyzyjnie wycina i ozdabia sylwety

– właściwie posługuje się klejem

– wypowiada się nt. roli wiatru w przyrodzie

– buduje dłuższe wypowiedzi

– odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

– bawi się w ulubionych kącikach zabaw

– wymienia elementy garderoby wiosennej

– bawi się przy piosence

– odgaduje zagadki słowne

– przedstawia emocje za pomocą symboli

– wykonuje polecenia ruchowe i oddechowe

– jest spostrzegawcze

– bawi się zgodnie z innymi

– słucha poleceń

– układa określony rytm

– rysuje po śladzie

– szanuje zabawki przedszkolne i zabawę innych

– dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– ilustruje ruchem treść rymowanki

– szybko odnajduje parę

– buduje logiczne wypowiedzi i wypowiada się na określony temat

– słucha wypowiedzi innych

– precyzyjnie wycina

– zna i wymieni zdrowe produkty

– dba o estetykę prac

– pamięta oz zasadach bezpieczeństwa

– powtarza rymowankę

– rysuje po śladzie

– dokładnie koloruje obrazek

– bawi się w bezpieczny sposób

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– dzieli nazwy warzyw na sylaby

– zna i wymienia nawyki zdrowotne

– wymienia produkty bogate w witaminy

– ilustruje treść wiersza

– pamięta o zasadach dbałości o zdrowie

– wykonuje przysiady i podskoki

– łączy  obrazki

– jest spostrzegawcze

– stosuje formy grzecznościowe

– odrysowuje wg szablonu

– ozdabia wg własnego pomysłu

– właściwie nazywa kolory

– rozwiązuje zadania matematyczne

– liczy sylaby

– jest sprawne ruchowo

– ma dobrą orientację w otoczeniu

– słucha poleceń nauczyciela

– rysuje na określony temat

– wymienia produkty użyte do wykonania zdrowej kanapki

– przestrzega zasad kodeksu

– szanuje praw innych w zabawie

– śpiewa i bawi się przy piosence

– tworzy zasady zdrowego odżywiania się

– zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania filmu

– wypowiada się na forum grupy

– samodzielnie wykonuje kanapki

– zna i wymieni zdrowe produkty w kanapce

– wymieni zdrowe i niezdrowe produkty

– śpiewa i tańczy przy piosence

– wie, ze rzeżucha jest zdrowa

– bierze udział w zakładaniu hodowli rzeżuchy

– jest sprawne ruchowo

– lepi z plasteliny

– śpiewa i tańczy

– bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– rozpoznaje i nazywa kwiaty chronione

– wie co to znaczy „chronione”

– maluje przy muzyce

– jest twórcze, kreatywne

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

– uważnie słucha

– rysuje szafirki

– dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

– dzieli słowa na sylaby

– słucha uważnie

– wyjaśnia znaczenie przysłów

– rozpoznaje i nazywa niektóre z ptakowi

– zna ich zwyczaje i o nich mówi

– śpiewa nowo poznaną piosenkę

– ma poczucie rytmu

– prawidłowo przelicza w zabawie

– wypowiada się nt. treści ilustracji

– odkodowuje obrazek rysując

– bawi się zgodnie w małych grupach

– rozwiązuje labirynt

– klasyfikuje wg określonej cechy

– dostosowuje ubiór do pogody

– jest uprzejme i kulturalne wobec innych

– buduje dłuższe wypowiedzi

– wie jak można się zrelaksować

– prawidłowo powtarza zgłoski

– aktywnie uczestniczy w zajęciu

– samodzielnie wykonuje prace z plasteliny

– nazywa sprzęty ogrodowe i wie do czego służą

– szanuje prawa innych w zabawie

– układa z mozaiki geometrycznej na podany temat

– czeka cierpliwie na swoją kolej podczas wypowiadania się

– zauważa zmiany w przyrodzie

– ilustruje treść wiersza

– uważnie słucha recytowanego wiersza

– szanuje przedszkolne zabawki

– szanuje wytwory prac innych dzieci

– stosuje w rozmowie formy grzecznościowe

– śpiewa i bawi się przy znanej piosence

– uważnie słucha czytanego opowiadania

– tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych

– układa obrazek z części w całość

– organizuje sobie czas wolny

– szanuje zabawki własne i przedszkolne

– przelicza liczebnikami porządkowymi

– maluje na określony temat

– wypowiada rymy do podanych wyrazów

– odtwarza układ rytmiczny

– nazywa instrumenty smyczkowe

– estetycznie przykleja elementy pracy plastycznej

– buduje z klocków na podany temat

– prawidłowo określa kierunki: prawo, lewo

–  odkłada zabawki na miejsce

-podejmuje właściwe decyzje

– śpiewa znaną piosenkę

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

– zna zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi