Dziecko:
– samodzielne organizuje sobie czas

-bawi się przy piosence „My jesteśmy krasnoludki”

-tworzy przeciwieństwa

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z teatrem

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-wykleja sylwetę kolorowym papierem

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-rysuje po śladzie i precyzyjnie koloruje

-odgaduje bajkowe zagadki

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-bawi się bezpiecznie razem z innymi

-przestrzega zasad

-śpiewa na podanych sylabach

-tworzy własne opowiadanie

-powtarza określone zdania

-ilustruje treść wiersza sylwetami

-buduje dłuższe wypowiedzi

-potrafi się koncentrować

-rozpoznaje i nazywa ptaki

-określa prawdziwość treści bajki

-śpiewa piosenkę

-w sposób właściwy posługuje się głosem

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-przelicza sylaby i koloruje odpowiednią ilość oczek

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa zamek z figur

-chodzi parami w rzędzie i po kole

-ilustruje treść wymyślonej bajki

-opowiada treść narysowanej bajki

-samodzielnie podejmuje decyzje w zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-układa określony rytm

-śpiewa zbiorowo piosenkę

-ćwiczy razem z innymi

-wykonuje określone ruchy rytmiczne

-rysuje kredkami na podany temat

-dba o porządek w miejscu pracy

-kończy rozpoczęty rysunek

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania

-aktywne uczestniczy w zabawach teatralnych

-wskazuje rymujące słowa

-kończy rymem rozpoczęte zdanie

-samodzielnie przebiera się w strój sportowy

-rysuje na temat podany przez nauczyciela

-tworzy logiczne zdania

-postępuje wg instrukcji

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-wymieni tradycje wielkanocne

-ozdabia sylwetę wg własnego pomysłu

-precyzyjnie rysuje

-potrafi wyciągać wnioski

-ilustruje treść rymowanki

-jest aktywne podczas ćwiczeń

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-dorysowuje elementy do litery „O”

-stosuje formy grzecznościowe

-szanuje wytwory prac innych

-uważnie słucha wiersza

-układa obrazek w całość

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-wykonuje masażyk

-dorysowuje drugą część pisanki

-prawidłowo koloruje pisanki

-bawi się przy piosence zgodnie z treścią piosenki

-tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-precyzyjnie składa koła z papieru

-wspólnie  z innymi śpiewa piosenkę

-odkodowuje rysunek

-używa zwrotów proszę, przepraszam, dziękuje

-samodzielnie organizuje sobie czas

-śpiewa poznaną piosenkę

-prawidłowo segreguje i przelicza

– uważnie słucha opowiadania

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-samodzielnie przebiera się w szatni do wyjścia na plac

-szuka rymów do podanych słów i je wypowiada

-cierpliwie czeka na kolej w zabawie

-chętnie korzysta z książek

-opowiada treść obrazków

-słucha wiersza i odpowiada na pytania

-potrafi opowiedzieć o papudze

-zna sposoby opiekowania się ptakami

-rysuje na określony temat

-wymieni niektóre rasy psów

-wie jak należy opiekować się pieskami

-organizuje sobie czas wolny

-układa obrazek w całość

-chętnie ćwiczy

-słucha uważnie wiersza i odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-interesuje się utworami muzyki poważnej

-reaguje na zmiany w muzyce

-układa kota z figur geometrycznych

-nazywa figury geometryczne

-prawidłowo mówi zgłoski

-wymieni domy niektórych zwierząt

-wskazuje zbiory o większej i mniejszej liczebności

-opisuje słowami wygląd niektórych zwierząt

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje zwierzęta

-rozpoznaje i nazywa dźwięki wysokie i niskie

-rysuje kredkami na określony temat

-dzieli słowa na sylaby

-wypowiada właściwe słowa: zdrobnienia lub zgrubienia

-buduje logiczne zdania podczas wypowiadania się

-uważnie słucha kolegów

-odpowiada na pytania

-mówi o zauważonych zmianach w otoczeniu przyrodniczym

-prawidłowo używa liczebników porządkowych w zakresie 1-5

-interesuje się swoim miastem

-śpiewa z innymi

-nazywa wybrane obiekty

-odgaduje zagadkę

-opowiada treść ilustracji

-rysuje pastelami na określony temat

-jest samodzielne w szatni

-uzupełnia rysunek domu

-maszeruje i mówi rytmicznie rymowankę

-nazywa domy i pomieszczenia w domu

-określa ich funkcje

-kończy zdanie

-improwizuje przy muzyce

-określa czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

-kończy rozpoczęty obrazek

-rysuje wymarzony swój pokój

-bierze udziału w ćwiczeniach ruchowych

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-porównuje wielkość domów

-dorysowuje figury

-jest sprawne ruchowo

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-uważnie słucha muzyki

-rysuje kredkami na podany temat

-odkłada zabawki

-porządkuje zabawki po skończonej zabawie

-słucha uważnie treści wiersza

-ilustruje sylwetami treść wiersza

-posługuje się pojęciami: na, pod , za ,obok, przy, nisko, wysoko

-samodzielnie wykonuje pracę z pudełka

-projektuje wzór dywanu

-łączy elementy układanki

-rysuje drogę z domu do przedszkola

-wyjaśni pojęcia: herb, legenda

-interesuje się historią swojej miejscowości

-wykonuje przewrót w przód

-projektuje herb swojej rodziny

-tańczy „Grozika”

-buduje wg własnego pomysłu

-słucha utworów muzyki poważnej

-powtarza rytmicznie tekst

-powtarza wiersz z pamięci

-dba o czystość najbliższego środowiska

-aktywnie uczestniczy w zajęciach

– rysuje kredkami na określony temat

-zna rolę wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt

-odpowiada na pytania

-lepi zwierzęta z plasteliny

-odpowiada na pytania

-wnioskuje nt. przyszłości bez drzew

-ma poczucie rytmu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-rysuje pień drzewa

-jest spostrzegawcze

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-określa liczebność zbioru

-sprawnie chwyta i zręcznie  rzuca

-wskazuje drzewa liściaste i iglaste

-układa drzewa wg wielkości

-posługuje się w sposób właściwy swoim głosem w zabawie

-łączy obrazek z cieniem

-słucha uważnie wiersza

-gra na instrumentach we właściwych fragmentach wiersza

-zna sposób powstania papieru czerpanego

-dostosowuje ubiór do pogody

-wykonuje określone ruchy i powtarza rymowankę

-rysuje fale od lewej do prawej strony

-kończy rozpoczęte zdanie

-słucha wiersza i odpowiada na pytania

-buduje logiczne zdania

-wymieni mieszkańców jeziora

-śpiewa znaną piosenkę

-precyzyjnie wycina i układa puzzle