Nasz program:

W marcu jak w garncu
Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
Nadchodzi wiosna
W gospodarstwie

Zabawy w teatr

Umiejętności dziecka:

-zna i szanuje prawa podczas zabaw

-jest spostrzegawcze

-jest twórcze w zabawie

-zna cechy marcowej pogody

-wypowiada się nt. treści wiersza

-odnajduje oznaki wiosny w naturze

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-potrafi się relaksować i odpoczywać

-wystukuje rytm wg symboli graficznych

-maluje akwarelami na określony temat

-prawidłowo korzysta z farb

-jest sprawne ruchowo

-zna zabawę „Dwóm  tańczyć …

-przestrzega ustalonych zasad

-zna przysłowie o marcu

-kończy rozpoczęte zdanie

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-nazywa poszczególne kolory

-nazywa oznaki pogody

-rozpoznaje i nazywa odgłosy

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-gra na instrumentach perkusyjnych

-tworzy własną melodię

-rozumie polecenia „graj ciszej- graj głośniej”

-naśladuje ruchy i zachowanie jeżyka

-wykonuje kwiat wg. instrukcji

-bawi się z  zabawy tematyczne

-odtwarza z pamięci rymowankę

-rysuje pogodę

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-wymieni oznaki wiosny

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną

-określa logiczność wypowiedzi

-śpiewa znane piosenki

-bawi się w teatr

-jest twórcze

-wypowiada się nt. ulubionej potrawy

-wypowiada się na określony temat

-wie jak należy dbać o zdrowie

-chętnie przebywa na powietrzu

-wymienia zdrowe produkty

-śpiewa i tańczy przy znanej piosence

-pomaga innym w czasie sprzątania

-wypowiada się nt. różnych dyscyplin sportu

-słucha  instrukcji nauczyciela

-samodzielnie wykonuje pracę

-rozpoznaje smaki

-zna zabawę  „Mało nas….

-przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa

-nazywa produkty do wykonania kanapek

-dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych

-odgaduje nazwy owoców

-wie kiedy i dlaczego należy myć ręce

-samodzielne organizuje sobie zabawę

-nazywa figury geometryczne

-słucha poleceń ruchowych

-wyciąga wnioski z obserwacji przyrodniczych

-zna i wykonuje ćwiczenia ruchowe

-odgaduje tytuły piosenek

-kontroluje głos podczas zabawy

-potrafi się koncentrować

-odgaduje nazwy przedmiotów dotykając je

-wie co jest potrzebne roślinom do życia

-pomaga w hodowli szczypioru

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia każdego człowieka

-sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-odgaduje i kończy rozpoczęty wyraz

-interesuje się zjawiskami wiosennymi

-wymieni cechy wiosny

-buduje własne logiczne wypowiedzi

-jest odważne podczas wypowiadania się na forum

-wyciąga wnioski z obserwacji

-układa puzzle

-porządkuje zabawki w Sali

-precyzyjnie wykonuje pracę graficzną

-dorysowuje elementy kwiatów

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczna

-wykonuje pracę wg instrukcji

-odgaduje nazwy dźwięków

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-postępuje wg ustalonego regulaminu

-odkodowuje obrazek

-układa wg wzoru

-układa wg określonego rytmu

-przelicza oczka i wykonuje właściwą ilość ruchów

-zauważa zmiany w przyrodzie

-opisuje wygląd roślin

-koloruje obrazek

-układa obrazek z figur, nazywa figury wykorzystane w obrazku

-słucha tekstu piosenki

-uczy się tekstu na pamięć

-śpiewa piosenkę

-ma poczucie rytmu

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-kończy rozpoczęte zdanie

-słucha uważnie opowiadania

-zna zwyczaje ptaków tj. bociana

-mówi innym o zmianach w przyrodzie wiosną

-szybko reaguje na polecenia

-potrafi podać rytm do podanego słowa

-układa rytm z kwiatów

-bawi się zgodnie w zespołach

-nazywa poszczególne kolory

-odgaduje zagadki

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania

-nazywa poszczególne zwierzęta wiejskie

-odtwarza podany rytm

-bawi się przy rymowance

-nie przeszkadza innym w zabawie

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-układa obrazek w całość

-bierze aktywny udział zajęciach porannych

-precyzyjnie wycina elementy obrazka

-estetycznie je przykleja

-biega nie potrącając innych

-nazywa określone kolory

-jest spostrzegawcze

-pomaga innym w potrzebie

-używa zwrotów grzecznościowych

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok, przed

-nazywa kolory oraz rozpoznaje kwiaty

-łączy określone elementy zbioru

-prawidłowo przelicza

-wspólnie z innymi wykonuje określone polecenia

-zna i śpiewa znaną piosenkę

-buduje wg własnych pomysłów

-nazywa poszczególne zwierzęta domowe

-słucha wierszyka i piosenki z uwagą i zrozumieniem

-nazywa poszczególne zwierzęta i ich dzieci

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-rozpoznaje głosy zwierząt

– przelicza zwierzątka

-rysuje właściwą ich ilość

-odnosi zabawki na miejsce

-używa zwrotów grzecznościowych

-wykleja sylwetę konika kawałkami papieru

-wie co mamy od krowy

-wypowiada się nt.  zwyczajów i wyglądu krowy

-jest spostrzegawcze

-maszeruje jeden za drugim

-biega bez potrącania innych

-odnajduje właściwy kolor

-bawi się w małych zespołach