Wielkanoc
Zwierzęta domowe

Dbamy o ziemię
Moja miejscowość

Umiejętności dziecka:

-radzie sobie w sytuacjach konfliktowych

-bawi się w teatr

-ma odwagę występować na forum grupy

-słucha wiersza z uwagą

-uczy się fragmentów wiersza na pamięć

-bawi się ze wszystkimi dziećmi, pomaga nieśmiałym

-naśladuje określone postaci

-pokazuje i rozpoznaje emocje

-szanuje zabawki przedszkolne

-bawi się w teatr

-jest twórcze

-z uwaga ogląda film

-wypowiada się nt. jego treści

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje poszczególne ćwiczenia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-uczy się pokazywać emocje

-akceptuje swoją emocjonalność

-przestrzega ustalonych zasad

-odgaduje zagadki słuchowe

-jest twórcze podczas budowania

-prawidłowo przelicza w zakresie 4 i więcej

-prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-naśladuje określone postaci

-lepi z plasteliny na określony temat

-przelicza i łączy w grupy

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-z uwagą słucha wierszyka

-chętnie bierze udział w zabawach porannych

-naśladuje ruchy zabawek

-śpiewa piosenkę

-szybko reaguje na określone hasło i łączy się w parę

-potrafi rywalizować

-godzi się z porażką

-reaguje na zmianę polecenia

-dorysowuje elementy tworząc obrazek

-tańczy i bawi się przy piosence

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje na określony temat

-śpiewa podane przez nauczyciela  zdania

-potrafi ułożyć kilka zdań o teatrze

-wie jak nazywają się poszczególne lalki teatralne

– współdziała z innymi w zabawie

-śpiewa i tańczy

-rysuje na określony temat

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-układa obrazek w całość

-chętnie pomaga innym w różnych czynnościach

-słucha informacji na temat tradycji wielkanocnych

-zna i wymieni te tradycje

-uważnie słucha wypowiedzi innych

-wykonuje zajęcze skoki

-określa wielkość przedmiotów

-ozdabia wg własnego pomysłu

-wymieni tradycje wielkanocne

-ozdabia plasteliną szablon jajka

-samodzielnie wykonuje pracę

-sprawnie wykonuje skoki zajęcze

-słucha piosenki- śpiewa jej fragmenty

-pokojowo rozwiązuje konflikty

-wykonuje pracę wg instrukcji

-określa położenie sylwet

-prawidłowo przelicza elementy zbioru

-prawidłowo wykonuje skoki

-obserwuje drzewa

-rysuje kwiaty forsycji

-układa elementy po równo w grupach

-słucha wiersza z uwagą

-uważnie słucha kolegów

-ogląda z zainteresowaniem film

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. treści filmów

-naśladuje ruchy kurki

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni

-dba o czystość otoczenia

-przestrzega zasad

-śpiewa razem z innymi piosenkę

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-zauważa dekoracje świąteczne w sklepach

-samodzielnie odtwarza wiersz z pamięci

-wymieni zwyczaje Wielkanoce

-we właściwy sposób korzysta z zabawy

-zna zasady obrony przed groźnym psem

-wymieni zwierzęta domowe

-zna ich zwyczaje, wygląd i cechy charakterystyczne

-wypowiada się zdaniami nt. zwierząt

-buduje wg własnego pomysłu

-odkłada zabawki na miejsce

-uczestniczy w ćwiczeniach porannych

-samodzielnie projektuje treść swojej pracy

-bierze udział w zabawach darmowych

-samodzielnie organizuje sobie czas

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-rozwiązuje zdania tekstowe

-koloruje wg własnego pomysłu

-prawidłowo przelicza elementy zbioru

-wymieni, czym  karmi się zwierzęta domowe

-opiekuje się zwierzętami domowymi

-śpiewa i bawi się przy piosence

-jest spostrzegawcze

-szanuje prawa innych w zabawie

-odkłada zabawki na miejsce

-ozdabia szablon ryby

-łączy sylaby w słowa

-chętnie ćwiczy

-słucha piosenki

-śpiewa piosenkę

-rysuje po śladzie

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek

-przestrzega ustalonych zasad kodeksu

-śpiewa w zespole poznaną piosenkę

-odgaduje zagadki

-nazywa zwierzęta domowe

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-odtwarza podany rytm

-jest zręczne

-odróżnia wieś od miasta

-jest pomysłowe

-konstruuje z wyobraźnią

-słucha uważnie wiersza

-wymieni różnice między wsią, a miastem

-zna swój adres domowy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-biega nie potrącając innych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka

-wymieni zwierzęta mieszkające na wsi i w mieście

-próbuje precyzyjnie wycinać

-ozdabia pracę wg własnego pomysłu

-biega nie potrącając innych

-uzupełnia rysunek domu

-rozwiązuje labirynt

-pomaga innym w czasie sprzątania zabawek

-dokładnie koloruje

-określa wysokość domów

-posługuje się określeniami: wysoki, niski

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

-nazywa figury geometryczne

-rysuje linie zachowując właściwy kierunek

-układa obrazek w całość

-określa, które zdanie jest prawdziwe i fałszywe

-ma poczucie rytmu

-rozpoznaje różne rodzaje muzyki

-szybko odnajduje parę

-tworzy obrazek

-kończy rozpoczęte zdanie

-odtwarza ruch z  pamięci

-rysuje okienka w wieżowcu

-zauważa różnicę między wsią,  a miastem

-buduje logiczne wypowiedzi

-chętnie spaceruje

-rysuje na określony temat

-tworzy gazetkę na podany temat

-używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję