Dziecko:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-precyzyjnie koloruje

-odtwarza wiersz z pamięci

-wypowiada się na forum grupy nt.  świąt wielkanocnych

-słucha poleceń

-zauważa zmiany pogodowe

-aktywnie uczestniczy w zabawie relaksacyjnej

-sprząta po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawach  plastycznych

-jest sprawne manualnie

-wydziera z kolorowego papieru

-projektuje pisankę

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-reaguje na polecenia

-zna tradycje wielkanocne

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-sprząta po skończonej zabawie

-powtarza wiersz z pamięci

-potrafi naśladować chód ptaka

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-jest spostrzegawcze

-dostosowuje ubiór do warunków pogodowych

-pamięta o podlewaniu roślin

-szanuje wytwory prac innych  oraz wybór zabawy

-szanuje prawa innych w zabawie

–  precyzyjnie koloruje

-słucha uważnie wiersza

-gra na instrumentach ilustrując i wiersz

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad podczas bezpiecznego spaceru

-przelicza w czasie zabawy

-składa obrazek z części

-używa zwrotów: proszę, przepraszam , dziękuje

-projektuje swoją palmę wielkanocną przyklejając różne drobne elementy

-odgaduje zagadki

-wypowiada się zdaniami

-prowadzi obserwacje  podczas spaceru

-prawidłowo przelicza liczebnikami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-wymieni zabawy kotków

-łączy w pary takie same koty

-rozpoznaje zwierzęta domowe

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa zmiany pogodowe

-prawidłowo czworakuje

-odnajduje różnice

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-chętnie uczestniczy w zabawie

-uważnie słucha wiersza

-naśladuje głosy zwierząt

-wymieni nazwy dzieci poszczególnych zwierząt

-bawi się zgodnie z innymi

-reaguje na polecenia

-układa obrazek

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-koloruje określone postaci

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-samodzielnie próbuje się przebierać

-wymieni cechy wiatru

-wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

-szanuje prawa innych w zabawie

– powtarza zgłoski

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-naśladuje zwierzątka

-wie, że niewłaściwe  zachowanie niesie ze sobą konsekwencje

-odkłada zabawki na miejsce

– po opisie słownym odgaduje nazwy zwierząt

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-przestrzega zasad kodeksu

-słucha uważnie poleceń

-przegląda z zainteresowaniem albumy, książki o Polsce

-rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa zmiany pogodowe

-buduje zgodnie z tematyką

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-wypowiada się na określony temat

-uczestniczy w zabawie

-dokonuje wyboru ulubionego miejsca w swojej miejscowości

-projektuje strony albumu

-w sposób właściwy i bezpieczny bawi się na placu

-zna swój adres

-klasyfikuje wg rodzaju

-przelicza liczebnikami

-porównuje i klasyfikuje

-słucha uważnie legendy

-szanuje wytwory prac innych

-szanuje prawa innych w zabawie

– rysuje  swój dom (sylweta domu z drzwiami i oknami)

-ilustruje treść wiersza grą na instrumentach lub ruchem

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolak podczas spaceru

-reaguje na polecenia

-wskazuje przedmioty wg wielkości

-odgaduje tytuły piosenek po zaśpiewaniu  krótkich fragmentów melodii

-rozpoznaje i nazywa drzewa

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-chętnie przebywa na świeżym powietrzu

-słucha poleceń nauczyciela

-zna kolory pojemników i rodzaje odpadów do nich wrzucanych

-wie co zagraża ziemi

-nie popycha innych

-odróżnia wiatr pożyteczny od szkodliwego

-ma wiedzę nt. mrówek

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-projektuje postać cudaka

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-używa określeń dotyczących orientacji w  otoczeniu

-powtarza rymowankę

-reaguje na polecenia

-przelicza liczebnikami

-zna  dobre zachowania ekologiczne

-samodzielnie próbuje się przebierać

-słucha poleceń nauczyciela

-układa rytmy

-szanuje wytwory prac innych

-szanuje prawa innych w zabawie

– kończy rozpoczęte zdanie

-rozpoznaje odgłosy ziemi

-ma poczucie rytmu

-oszczędza wodę podczas  mycia zębów

-rozumie, że niewłaściwe  zachowanie niesie za sobą konsekwencje

-powtarza zgłoski w czasie zabawy naśladując głosy zwierząt

-zna sposoby ochrony środowiska

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-jest bacznym obserwatorem podczas spaceru

-naśladuje dzień i noc

-projektuje swój kosz

-używa zwrotów grzecznościowych