Nasz program:

Wszystko jest muzyką

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery n, N, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, kształtowanie umiejętności dokładnego wykonywania ćwiczeń i zadań
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu

Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb w zakresie 10, utrwaleni wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie kreatywności podczas aktywności plastycznych
 • kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego oraz dostrzegania jego humorystycznego przekazu, rozwijanie uważności słuchowej, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, kształtowanie poczucia formy muzycznej, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności fizycznej

 W kosmosie

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego tygodnia, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej

Prehistoryczny świat

 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i świadectwa przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem archeologa i paleontologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie znajomości nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie wiadomości o dinozaurach, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i manualnych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, przeliczania, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej), zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków
 • rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy