W kinie i w teatrze

 

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni
 • wprowadzenie litery „z”, „Z”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności liczenia pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów), zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji, podsumowanie wiedzy dzieci na temat kina i teatru

 

Przebudzenie po zimie

 

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, zachęcanie do tworzenia prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • wprowadzenie litery „g”, „G”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia tabeli pogodowej, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i odgłosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

 

W wiosennym ogrodzie

 

 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie (co wynika z kalendarza i praw natury), ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
 • wprowadzenie litery „c”, „C”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do współpracy
 • doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie piosenki i nauka jej na pamięć, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie sprawności manualnej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej

 

Od kurnika do świątecznego koszyka

 

 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają, ćwiczenie percepcji wzrokowej, utrwalanie kształtu poznanych liter, wyrażanie radości z udziału w tradycyjnych zabawach ruchowych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do wyrażania ekspresji twórczej podczas zabaw plastycznych
 • utrwalenie nazw członków ptasich rodzin, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych, utrwalanie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje, utrwalanie cech wielkościowych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, zachęcanie do kultywowania tradycji, stymulowanie wielu zmysłów podczas zabaw sensorycznych, podsumowanie wiedzy (dzięki zagadkom i quizowi)