W świecie książek

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery „f”, „F”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się książkami, wymiany nimi i wielokrotnego ich używania
 • doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki, utrwalanie nazw cech wielkościowych i umiejętności odwzorowywania
 • poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych

 

Dbamy o naszą planetę

 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, kształtowanie nawyku sprzątania, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę, wpajanie przekonania, że Ziemia to nasz dom, o który trzeba dbać, poznanie zachowań proekologicznych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie zachowań proekologicznych, w tym umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie świadomości językowej, poszerzenie słownika czynnego, zwracanie uwagi na wyrazy rymujące się, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • kształtowanie proekologicznego stylu życia, w tym nawyku oszczędzania wody, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, rozwijanie orientacji w przestrzeni, wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, ćwiczenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwiązywanie zagadek, utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą (pralka, zmywarka, umywalka itp.)
 • utrwalenie pojęcia ,,recykling”, wykorzystanie odpadów do zrobienia nowych przedmiotów (instrumentów muzycznych, zabawek) – zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia, stymulowanie wielu zmysłów, utrwalanie wiedzy na temat zachowań proekologicznych

 

Na wiosennej łące

 uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie percepcji wzrokowej

 • wprowadzenie litery „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie odporności, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do zabaw i eksperymentów słownych (np. szukania rymów)
 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia, kształtowanie świadomości przyrodniczej i poczucia empatii i troski, rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • rozwijanie małej motoryki, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności wokalnych, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję słuchową, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych, stymulowanie wielu zmysłów, poznanie ziół rosnących na polskich łąkach, zachęcanie do obserwacji owadów, podsumowanie wiedzy, integracja grupy

 

Kto nam pomoże?

 zapoznawanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku, podawanie nazw stanów emocjonalnych, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, zapoznanie z pracą straży pożarnej, rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu, rozwijanie sprawności fizycznej

 • poszerzanie wiedzy na temat sposobów wzywania pomocy w sytuacjach, które tego wymagają, zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku, wykonywanie prostych operacji na zbiorach, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do zabaw ruchowych i naśladowczych
 • zapoznanie z pracą lekarza, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową, zapoznanie ze zdrowym stylem życia, rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie piosenki, zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach, uwrażliwianie zmysłu dotyku przez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego, podsumowanie wiedzy