Nasz program:

Kto nam pomoże?

 • poznawanie zadań służb ratunkowych, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, zapoznanie się z hasłem ewakuacja i omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie, rozwijanie postawy wdzięczności wobec pracowników służb ratunkowych oraz innych ludzi
 • poznanie specyfiki pracy policji, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, plastycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi podczas zabaw i wykonywania zadań
 • nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki, budzenie wrażliwości muzycznej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania typu faktur, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne, poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych, kształtowanie poczucia przynależności do grupy

Na wiosennej łące

 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom, wykonywanie prac plastycznych niestandardowymi technikami, rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji, wdrażanie do uważnego słuchania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz odpowiadania na pytania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, rozbudzanie wyobraźni
 • poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko, doskonalenie motoryki małej, nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych, doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej
 • zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół, rozwijanie umiejętności muzycznych, zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie satysfakcji estetycznej z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy

 W świecie książek

 • poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie
 • poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami
 • poznanie procesu tworzenia książki i zawodów związanych z tym procesem, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, osób związanych z przygotowaniem książek, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury

Dbamy o naszą planetę

 • poznanie pojęć ekolog, ekologia, wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia
 • wprowadzenie pojęć: sortowanie śmieci, wysypisko, śmieciarka, poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie postawy proekologicznej
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • poznanie sposobów oszczędzania wody, kształtowanie poczucia rytmu i formy, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ciała, utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie nawyku oszczędzania wody i postawy proekologicznej, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za stan planety
 • wprowadzenie pojęcia recykling, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie wrażliwości dotykowej i węchowej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, kształtowanie postawy odpowiedzialności za planetę