Nasz  program

Tydzień XXXVII Dzień Dziecka

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila, ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • poznanie zasady działania magnesu, rozwijanie zdolności matematycznych (przeliczania, porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych), wzbudzanie ciekawości poprzez aktywny udział w zabawach badawczych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, zachęcanie do zabaw ruchowych i obdarzania uwagą innych dzieci
 • poznanie nowej piosenki, kształtowanie poczucia rytmu oraz sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, budowania wypowiedzi i spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych zabaw w grupie
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych, pobudzanie zmysłu dotyku, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek w stosunku do innych kultur i ich przedstawicieli

Tydzień XXXVIII Wielka wyprawa

 • poznanie charakterystycznych miejsc/budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej i językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi i kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie percepcji słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, rozwijanie zainteresowania podróżami, a także nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur i narodowości
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości, wyrażanie szacunku wobec innych dzieci podczas pracy w grupie, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania wniosków
 • poznanie muzyki z różnych stron świata, wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki (w tym do muzyki klasycznej), rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych z różnych stron świata, poszerzenie wiedzy na temat innych krajów, utrwalanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi
 • poznanie przypraw z różnych krajów, utrwalenie wiadomości o wakacyjnych środkach transportu, rozwijanie i pobudzanie zmysłu smaku, dotyku i zapachu, rozwijanie chęci podróżowania i otwartości na inne kultury, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem materiału naturalnego

Tydzień XXXIX Smaki i zapachy lata

 • uważne słuchanie tekstu literackiego, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi, uczenie tolerancji dla upodobań innych dzieci, umacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, uczenie radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, poszerzanie kompetencji językowych (tworzenie rymów, czytanie globalne), doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem, zapoznanie z wagą szalkową, wspieranie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności przeliczania, eksperymentowanie z kolorami, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie nowej piosenki o tematyce letniej, ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem, wykorzystywanie oryginalnych technik podczas wykonywania prac plastycznych, rozpoznawanie odgłosów przyrody, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych
 • poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków, rozwijanie sprawności manualnej podczas prac plastycznych, technicznych i sensorycznych, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, utrwalenie wiedzy na temat smaków i zapachów lata, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

Tydzień XL Wakacyjne przygody

 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi, rozwijanie sprawności fizycznej
 • ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, wzbogacanie słownika czynnego, zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu górskiej przyrody, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku narodowym, kształtowanie poszanowania dla kultury góralskiej, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody, kształtowanie spostrzegawczości, określanie położenia rzeczy (z prawej strony, z lewej strony, nad), przeliczanie na konkretach, w tym na materiale naturalnym, kształtowanie umiejętności estetycznego wykonywania prac plastycznych, kształtowanie zdolności matematycznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabawy
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych, nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski, utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie umiejętności akompaniowania utworu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zapoznaniem z terminem „szanty” oraz z przykładowymi utworami tego typu, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności plastycznych, wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, nauka współpracy i życzliwości wobec innych, pożegnanie przed wakacjami