Deklaracja dostępności Strona Internetowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej

Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości
 • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Filmy wideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Brak podstawowych informacji o GPPN w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kulpa.
 • E-mail: przedszkole@gppn.pl
 • Telefon: +48 18 445 70 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej
 • Adres: ul Ogrodowa 14
  33-335 Nawojowa
 • E-mail: przedszkole@gppn.pl
 • Telefon: +48 18 445 70 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Ogrodowej

Do wejścia prowadzą: schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Nasza strona internetowa została przystosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami, wprowadzono możliwość:

 • zmiany wielkości czcionki
 • zmiany kontrastu
 • podkreślenia linków
 • poprawy widoczności czcionki
 • poruszania się przy użyciu klawisza TAB
 • korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.