Nasz program :

 • zachęcanie do zgodnych zabaw w kącikach zainteresowań
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej, tworzenie pełnych zdań
 • zachęcanie do rozpoznawania i prezentowania uczuć
 • zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu –
 • zachęcanie do łączenia w pary
 • rozwijanie spostrzegawczości podczas zabawy dydaktycznej
 • kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy,
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami
 • zachęcanie do obserwacji ruchu ulicznego i pojazdów
 • zachęcanie do kolorowania i dorysowywania
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
 • kształcenie umiejętności używania swojego głosu z różnym natężeniem i do różnych celów
 • rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek
 • rozróżnianie i nazywanie różnych środków lokomocji powietrznej
 • kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów
 • wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć: wolno /szybko
 • zachęcanie do podziału środków transportu na: lądowe, wodne i powietrzne
 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi na słuchanym opowiadaniu
 • nazywanie, określanie charakterystycznych cech każdej pory roku
 • wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju
 • uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce
 • uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wycinania nożyczkami
 • poszerzanie wiadomości nt. pogody i typowych zjawisk atmosferycznych
 • zachęcanie do rysowania symboli pogody
 • rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnych
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców
 • zachęcanie do dłuższego skupiania uwagi
 • zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”
 • kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • zwracanie uwagi na bezpieczną zabawę
 • rozwijanie sprawności językowych
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zachęcenie do uzasadniania swojego wyboru
 • rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżowania i wakacyjnych zabaw
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno – ruchowych
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych podczas wykonywania pocztówki