Czego uczymy się w kwietniu?

 

 1. Wiosenne porządki.
 2. Dzień i noc.
 3. Mali ekolodzy.
 4. Kolorowe witaminy.

 

3-latki

Dziecko:

 • Interesuje się książkami. Wypowiada się na temat ilustracji.
 • Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice.
 • Poszerza zasób słownictwa. Stara się mówić wyraźnie.
 • Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami (wyklejanka z plasteliny, maluje farbami, kolaż)
 • Utrzymuje porządek w miejscu pracy.
 • Układa obrazek pocięty na części.
 • Łączy przyczynę ze skutkiem. Myśli logicznie.
 • Porządkuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą, np. od najmniejszego do największego.
 • Doskonali umiejętność liczenia.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Porównuje wielkość, ciężar przedmiotów.
 • Kontynuuje i układa szeregi rytmiczne.
 • Klasyfikuje elementy.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Wie, że są określone pory dnia i łączy je z wykonywanymi wtedy czynnościami.
 • Zna stałe następstwo dnia i nocy.
 • Zna i nazywa niektóre zwierzęta aktywne w nocy.
 • Słucha krótkich utworów literackich i rozmawia na ich temat.
 • Współpracuje podczas zabawy.
 • Przestrzega reguł zabawy.
 • Rozpoznaje zmianę tempa muzyki oraz zmianę wysokości dźwięku.
 • Potrafi regulować fazę wdech i wydechu.
 • Uczestniczy w zabawach teatralnych.
 • Ćwiczy chwyt pisarski.
 • Kształtuje postawę proekologiczną. Wie, że należy segregować śmieci.
 • Zna i opisuje charakterystyczne cechy środowiska lasu.
 • Wie, jakie znaczenie dla człowieka i środowiska ma woda.
 • Rozumie, że należy dbać o zdrowie.
 • Wie, że należy zdrowo się odżywiać (jedzenie warzyw i owoców).
 • Przygotowuje zdrowe kanapki.
 • Spożywa posiłek, zachowując czystość w miejscu jedzenia.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.

 

4-latki

Dziecko:

 • Stara się uczestniczyć w rozmowach na bliskie mu tematy.
 • Słucha tekstów literackich i rozmawia na ich temat.
 • Odróżnia elementy fikcyjne od realistycznych.
 • Potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem kukiełek.
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby.
 • Rozumie znaczenie wyrazów: luneta, astronom, globus.
 • Przelicza elementy w zbiorze.
 • Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.
 • Porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.
 • Segreguje przedmioty według określonych zasad.
 • Składa obrazki pocięte na kilka części. Opowiada o utworzonej ilustracji.
 • Wykonuje kompozycje przestrzenne z różnorodnego materiału plastycznego.
 • Potrafi ruchem zilustrować muzykę.
 • Odgrywa scenki pantomimiczne.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Jest zainteresowane otaczającym światem.
 • Rozumie znaczenie Światowego Dnia Ziemi. Wie, że należy dbać o środowisko.
 • Rozumie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie. Wie, że należy ją oszczędzać.
 • Przeprowadza proste doświadczenia.
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.
 • Rozumie stałe następstwo dnia i nocy.
 • Zna niektóre zwierzęta prowadzące nocny tryb życia.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Rysuje po śladzie. Koloruje. Obrysowuje szablony.
 • Wznosi konstrukcje z klocków.
 • Odczytuje przepis kulinarny zapisany za pomocą prostych symboli.
 • Jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Wygrywa rytm na przedmiotach.
 • W miarę swoich możliwości ubiera się i rozbiera samodzielnie.
 • Rozumie, że należy dostosowywać ubiór do pogody.
 • Rozpoznaje przedmioty służące do dbania o higienę.
 • Potrafi wskazać produkty zdrowe i niezdrowe.
 • Właściwie zachowuje się podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie.