Nasz program :

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
• budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
• uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
• uwrażliwianie na piękno wsi ;
• rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
• kształtowanie pojęcia numer domu;
• uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
• przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
• kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
• uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
• poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
• rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
• kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
• zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• budzenie dumy z przynależności narodowej;
• zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
• kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
• rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
• przeliczanie symboli narodowych;
• rozpoznawanie symboli narodowych;`
• rozbudzanie postaw patriotycznych;
• wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
• uwrażliwianie na folklor;
• nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
• wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
• umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
• rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w sali:
– zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
– zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
– wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
– zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
– stwarzanie miłej atmosfery;
– zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
– indywidualne kontakty N. z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
– zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
– wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
– wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
– budowanie radosnej atmosfery;
– zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
– stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

• Zabawy z Powitanką: „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
• Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijające poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
• Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.