Nasz program :

 

Umiejętności dziecka  5- letniego


-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-zna utwór „Krakowiaczek jeden..”

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-wie co to jest patriotyzm

-rysuje pastelami na określony temat

-zna adres swojego  miejsca zamieszkania

-słucha poleceń słownych i wzrokowych

-pomaga innym w porządkowaniu zabawek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odpowiada na pytania nauczyciela

-reaguje na sygnały

-zna nazwy dawnych i obecnej stolicy Polski

-wymieni niektóre z  zabytków Warszawy

-ilustruje ruchem treść piosenki patriotycznej

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie

-przestrzega ustalonych zasad

– jest sprawne i zwinne

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość figur

-rysuje zgodnie z instrukcją

-prawidłowo posługuje się określeniami: większy, wyższy, niższy

-wspólnie wykonuje album o Warszawie

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość pętli

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rozpozna godło Polski

-improwizuje taniec góralski

-słucha utworów muzyki poważnej

-ilustruje ruchem  charakter muzyki

-odszuka na mapie kontur Polski

-samodzielnie wykonuje mapę Polski

-składa obrazek z części w całość

-rysuje siebie w ramce

-odkłada zabawki na miejsce

– kończy rozpoczęte zdanie

-samodzielnie wykonuje flagę Polski

-wie kto jest autorem polskiego hymnu

-śpiewa hymn Polski

-wymienia słowa na określoną głoskę

-precyzyjnie wycina

-wypowiada się nt. treści obrazka

-potrafi zapamiętać i odtworzyć fragmenty lub całość wiersza

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-odnajduje skrzynki pocztowe, przelicza je

-łączy takie same obrazki

-zna swój adres zamieszkania

-opowiada treść poszczególnych obrazków historyjki

-buduje logiczne zdania

-tworzy muzykę grając na instrumentach

-segreguje, przelicza i porównuje liczebnoś

-dzieli słowa na sylaby

-sprząta po skończonej zabawie

-posługuje się właściwym natężeniem głosu w czasie zabawy

-odtwarza określone wzory

-wymieni sposoby przekazywania informacji

-zna niebezpieczeństwa korzystania z Internetu

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. podany przez nauczyciela

-zna sposób wykonania pracy

-samodzielnie projektuje pracę plastyczną

-interesuje się życiem zwierząt leśnych  tj. niedźwiedzi

-rysuje właściwą ilość elementów

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-nazywa emocje

-rozpoznaje znane „misie”

-zna historię pluszowego misia

-zna słowa i melodię piosenki

-opisuje słowami swojego misia

-rysuje obrazek używając określonych kolorów

-układa rymy do podanych słów

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-samodzielnie przebierania się w strój wyjściowy

-określa pierwszą głoskę w nazwach

-odnajduje wyrazy przeciwstawne

-słucha uważnie muzyki poważnej

-lepi z plasteliny na określony temat

-posługuje się pojęciami: na pod, za obok…….

-układa przedmioty wg wysokości

-słucha z uwagą treści bajki

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-rysuje i wycina narysowane  rośliny

-rozpoznaje i nazywa  niektóre dinozaury

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dostrzega zamiany w przyrodzie o tej porze ro

-określa i wskazuje prawą stronę

-koloruje postaci dinozaurów

-mówi umiarkowanym głosem w czasie zabawy

-dzieli słowa na sylaby

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt.  życia i wyglądu dinozaurów

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-wygrywa określone melodie na instrumentach

-ma poczucie równowagi

-analizuje przebieg doświadczenia, wyciąga wnioski

-prawidłowo przelicza

-śpiewa poznaną piosenkę

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-zauważa zmiany w przyrodzie

-maluje wg własnego pomysłu

-przelicza w zakresie 3

-współdziała podczas zabaw zespołowych

-ryzuje dinozaury wg jednego z wersów wiersza

-pokonuje przeszkody w torze przeszkód

-śpiewa treść piosenki o dinozaurach na podaną melodię

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną wg instruktażu nauczyciela

-ma poczucie równowagi

-wymienia przedmioty, rośliny wg koloru

-wykonuje zadania matematyczne

 

Umiejętności dziecka  3,4- letniego


-sprząta po skończonej zabawie

-rysuje dom, koloruje rysunek

-reaguje na polecenia

-zna symbole narodowe

-wskazuje na mapie Polskę

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-jest samodzielne

-dba o czystość swojego obuwia

-rozpoznaję i nazywa figury geometryczne

-układa z figur smoka

-rozpoznaje miejsca w Polsce

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-nazywa wybrane miejsca ze swojej miejscowości

-wspólnie z innymi tworzy album

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu

-maszeruje w rytm muzyki

-rysuje pastelami

-zna kolory: czerwony i biały

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-sprząta po skończonej zabawie

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa rytmy z kolorowych kartoników

-rozpoznaje polską flagę i nazywa miejsce

-jest twórcze podczas ozdabiania pocztówki

-dokonuje wyboru zabawek

-wypowiada się nt. naszej Ojczyzny

-słucha utworów muzyki klasycznej

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-przestrzega zasad  kodeksu

-zna symbole narodowe

-rozumie czym jest Święto Niepodległości

-precyzyjnie kreśli linie

-zna sposoby przekazywania ważnych wiadomości

-zna swój adres

-wykonuje masażyk

-podczas spaceru idzie para za parą

-śpiewa piosnkę o listonoszu

-zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

-zapamiętuje treść wiersza

-mówi wiersz z pamięci indywidulanie i zespołowo

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw

-układa misia z gotowych elementów

-rysuje elementy obrazka

-segreguje wg koloru

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-maszeruje parami

-rysuje na określony temat

-odgaduje czynności wykonywane przez misia

-wymieni pory roku

-chodzi parami w czasie spaceru

-prawidłowo wypowiada określone sylaby

-rysuje na określony temat

-przestrzega ustalonych zasad

-jest pomysłowe i twórcze

-rysuje na określony temat

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

-jest sprawne manualnie i wykleja plasteliną

-cieszy się z wykonania pracy

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-precyzyjnie wycina i estetycznie przykleja

-słucha ze zrozumieniem wiersza

-zna zabawę „My jesteśmy krasnoludki”.

-prawidłowo przelicza

-jest samodzielne w szatni

-odpowiednio się ubiera na spacer

-reaguje na polecenia

-układa dinozaura z figur geometrycznych

-koloruje wg wzoru

-przestrzega zasad zabawy podczas przekazywania hasła

-wypowiada się na temat treści wiersza

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa położenie przedmiotów