Nasz program

 

Dziecko:


-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-zna utwór „Krakowiaczek jeden..”

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-wie co to jest patriotyzm

-rysuje pastelami na określony temat

-zna adres swojego  miejsca zamieszkania

-słucha poleceń słownych i wzrokowych

-pomaga innym w porządkowaniu zabawek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odpowiada na pytania nauczyciela

-zna nazwy dawnych i obecnej stolicy Polski

-wymieni niektóre z  zabytków Warszawy

-ilustruje ruchem treść piosenki patriotycznej

-bawi się w sposób bezpieczny

-reaguje na sygnały słowne nauczyciela

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie

-przestrzega ustalonych zasad

– jest sprawne i zwinne

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość figur

-rysuje zgodnie z instrukcją

-prawidłowo posługuje się określeniami: większy, wyższy, niższy

-jest sprawne ruchowo

-wspólnie wykonuje album o Warszawie

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość pętli

-rozpozna godło Polski

-improwizuje taniec góralski

-słucha utworów muzyki poważnej

-ilustruje ruchem  charakter muzyki

-odszuka na mapie kontur Polski

-samodzielnie wykonuje mapę Polski

-składa obrazek z części w całość

-rysuje siebie w ramce

-odkłada zabawki na miejsce

– kończy rozpoczęte zdanie

-samodzielnie wykonuje flagę Polski

-wie kto jest autorem polskiego hymnu

-śpiewa hymn Polski

-wymienia słowa na określoną głoskę

-precyzyjnie wycina

-wypowiada się nt. treści obrazka

-potrafi zapamiętać i odtworzyć fragmenty lub całość wiersza

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-odnajduje skrzynki pocztowe, przelicza je

-łączy takie same obrazki

-zna swój adres zamieszkania

-opowiada treść poszczególnych obrazków historyjki

-buduje logiczne zdania

-tworzy muzykę grając na instrumentach

-segreguje, przelicza i porównuje liczebność

-śpiewa i bawi się przy piosence

-kontroluje swój głos w czasie zabawy

-układa wg podanego rytmu

-prowadzi dialog słowny

-rozpoznaje i nazywa figury

-przelicza figury, porównuje wielkość figur

-celnie rzuca i zręcznie chwyta

-zauważa zmiany w przyrodzie zimą

-tworzy rysunek wokół narysowanego  wzoru

-zna piosenkę do zabawy „Chodzi lisek…..”

-słucha z uwagą wiersza

-wymieni sposoby przekazywania informacji dawnej i dziś

-układa wzór znaczka z figur geometrycznych

-słucha piosenki, ilustruje piosenkę ruchem

-dzieli słowa na sylaby

-sprząta po skończonej zabawie

-posługuje się właściwym natężeniem głosu w czasie zabawy

-odtwarza określone wzory

-wymieni sposoby przekazywania informacji

-zna niebezpieczeństwa korzystania z Internetu

-rzuca celnie i chwyta zręcznie

-szybko reaguje na polecenia

-układa puzzle

-przelicza i układa zgodnie z poleceniem

-naśladuje określone ruchy

-z uwagą słucha wierszyka

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. podany przez nauczyciela

-zna sposób wykonania pracy

-samodzielnie projektuje pracę plastyczną

-interesuje się życiem zwierząt leśnych  tj. niedźwiedzi

-rysuje właściwą ilość elementów

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-nazywa emocje

-rozpoznaje znane „misie”

-zna historię pluszowego misia

-zna słowa i melodię piosenki

-opisuje słowami swojego misia

-rysuje obrazek używając określonych kolorów

-układa rymy do podanych słów

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-układa rytmy

-przyjmuje prawidłową postawę

-samodzielnie przebierania się w strój wyjściowy

-określa pierwszą głoskę w nazwach

-odnajduje wyrazy przeciwstawne

-odróżnia różne gatunki muzycznej

-słucha uważnie muzyki poważnej

-lepi z plasteliny na określony temat

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-posługuje się pojęciami: na pod, za obok……..

-wypowiada się na forum grupy

-zna wygląd i zwyczaje niedźwiedzi

-dostosowuje strój do  pogody

-układa przedmioty wg wysokości

-słucha z uwagą treści bajki

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-rysuje i wycina narysowane  rośliny

-rozpoznaje i nazywa  niektóre dinozaury

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dostrzega zamiany w przyrodzie o tej porze roku

-ma poczucie równowagi

-odgrywa scenki dramowe

-określa i wskazuje prawą stronę

-koloruje postaci dinozaurów

-mówi umiarkowanym głosem w czasie zabawy

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt.  życia i wyglądu dinozaurów

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-wygrywa określone melodie na instrumentach

-ma poczucie równowagi

-analizuje przebieg doświadczenia, wyciąga wnioski

-prawidłowo przelicza

-śpiewa poznaną piosenkę

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-zauważa zmiany w przyrodzie

-maluje wg własnego pomysłu

-przelicza w zakresie 3

-współdziała podczas zabaw zespołowych

-ryzuje dinozaury wg jednego z wersów wiersza

-pokonuje przeszkody w torze przeszkód

-śpiewa treść piosenki o dinozaurach na podaną melodię

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną wg instruktażu nauczyciela

-ma poczucie równowagi

-wymienia przedmioty, rośliny wg koloru

-wykonuje zadania matematyczne

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna historię powstania węgla

-wypowiada się nt. roli i znaczenia węgla

-ma poczucie równowagi

-potrafi wnioskować

-zna zabawę „Rolnik….