Nasz program :

 • wprowadzenie pojęć: kinoteatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf), rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa
  w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, utrwalenie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do aktywności, zabawy i współpracy w grupie
 • zapoznanie z ideą starego kina, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, utrwalenie właściwych zachowań w instytucjach kultury
 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę, kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody, wpajanie ostrożności w doborze garderoby
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu, kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych, zachęcanie do wyrażania siebie poprzez różne formy, m.in. dramę
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz wykonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę, kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, kształtowanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie zmysłów, zachęcanie do poznawania wszystkiego, co nowe, inne
 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności (wynikających z kalendarza i natury) w określonym czasie, kształtowanie nawyku systematycznego wykonywania zadań i odkładania rzeczy na miejsce
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej, utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku, rozwijanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień, rozwijanie umiejętności współpracy
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • utrwalenie wiedzy na temat zwierząt, roślin i ogrodu wiosną, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, wzmacnianie relacji w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i tego, czego potrzebują do życia, kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury, rozwijanie sprawności manualnej
 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów, kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalanie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej na przyrodę
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin, utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, ukazanie wartości tradycji, zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych