Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • poznanie nazw instrumentów, rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, rozwijanie sprawności ruchowej, utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • poznanie pojęć dyrygent, orkiestra, batuta oraz nazw instrumentów, rozwijanie aparatu mowy, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu, wdrażanie do występów publicznych
 • poznawanie brzmienia różnych instrumentów, poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach, doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • zapoznanie z piosenką z repertuaru dziecięcego, rozpoznawanie nastroju utworu, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, określania i wyrażania emocji, kształtowanie wrażliwości muzycznej, stwarzanie okazji do tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, rozwijanie sprawności ruchowej, zwrócenie uwagi na konieczność nieprzekraczania granic wyznaczanych przez innych ludzi
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, rozwijanie zmysłów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, zachęcanie do wyrażania ekspresji artystycznej, kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej

Tydzień XXII. Pod ziemią, pod wodą

 • poznawanie bogactw naturalnych – ich nazw, wyglądu, miejsc wydobycia i możliwości wykorzystania, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, doskonalenie sprawności ruchowej, usprawnianie motoryki małej, uwrażliwianie na wartości niematerialne
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych zwierząt ze środowiska wodnego, zachęcanie do podejmowania aktywności poznawczej, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, usprawnianie aparatu mowy, wywoływanie poczucia sprawstwa i satysfakcji poprzez umożliwianie wykonania pracy wspólnie z rówieśnikami
 • utrwalenie wiedzy na temat wydobywanych zasobów naturalnych, utrwalanie znajomości pojęć więcej, mniej, tyle samo, doskonalenie umiejętności liczenia, zachęcanie do podejmowania własnej aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z niektórymi naturalnymi dźwiękami Ziemi, doskonalenie orientacji w przestrzeni i rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwianie na odpowiedzialne zachowanie w przypadku zjawisk przyrodniczych
 • poznanie budowy wulkanu, doskonalenie motoryki małej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, pobudzanie zainteresowań światem przyrody, zacieśnianie więzi rówieśniczych podczas wspólnych zabaw

Tydzień XXIII. W kosmosie

 • poznanie miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym oraz jej wyglądu z kosmosu, uzmysławianie zjawiska występowania dnia i nocy, pór roku oraz ich powtarzalności, rozwijanie sprawności ruchowej, rozbudzanie ciekawości poznawczej, stwarzanie okazji do zacieśniania więzów w grupie
 • wzbogacanie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości w utworze literackim, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez porównywanie napisów i obrazków, rozwijanie zainteresowania kosmosem, zacieśnienie więzi rówieśniczych podczas prac zespołowych
 • utrwalenie znajomości nazw i wyglądu figur geometrycznych (koła, kwadratu i trójkąta), kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, doskonalenie orientacji w przestrzeni, pobudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie wyobraźni, stwarzanie okazji do zgodnej współpracy i komunikacji w zespole
 • poznanie piosenki tematycznej, kształtowanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem tekstu, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozbudzanie wyobraźni, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie
 • utrwalenie znajomości nazw i wyglądu figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności wcielania się role, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, zacieśnianie wzięci w grupie

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

 • wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z badaniem przeszłości (muzeum Ziemi, odcisk, szkielet, paleontolog), rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie umiejętności wypowiadania się o sobie i swoich pamiątkach, doskonalenie sprawności ruchowej, poznawanie zasad obowiązujących w muzeum, uświadomienie wartości wspomnień i pamiątek
 • poznanie nazwy i specyfiki zawodu paleontologa, wdrażanie do odróżniania fikcji literackiej od rzeczy możliwych lub prawdopodobnych, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy sylabowej, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, wzbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy ludzi różnych zawodów
 • poznanie nazw dinozaurów i utrwalenie ich znajomości, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia prehistorycznego, wprowadzenie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, zacieśnianie więzi rówieśniczych w czasie wspólnej zabawy
 • poszarzanie wiedzy na temat życia prehistorycznego, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji literackiej od rzeczy możliwych lub prawdopodobnych, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi rówieśniczych
 • utrwalenie wiedzy o świecie prehistorycznym, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, nabywanie umiejętności określania lewej i prawej strony ciała, uwrażliwianie na szanowanie uczuć i odczuć drugiej osoby